Sốt tiếng anh là gì

Share:
Từ điển Tiếng grimaceworks.comệt - Tiếng Anh chứa 10 phép dịch sốt , phổ biến nhất là: fever, temperature, pyrexia . Cơ sở dữ liệu của phép dịch theo ngữ cảnh của sốt chứa ít nhất 207 câu.

*
sauce
Đức Giê-hô-va sốt sắng với dân ngài bao nhiêu thì ngài cũng nổi cơn giận với những kẻ đối địch bấy nhiêu.

Bạn đang đọc: Sốt tiếng anh là gì


Chúa Giê-su kêu gọi người đó cố gắng thêm để áp dụng những nguyên tắc của Đức Chúa Trời một cách thực tiễn, trở thành một môn đồ sốt sắng.
Jesus called upon him to put forth greater effort to apply godly principles in practical ways, to be an active disciple.
Sự sẵn lòng tha thứ như thế là điều phù hợp với lời được soi dẫn của Phi-e-rơ: “Nhứt là trong vòng anh em phải có lòng yêu-thương sốt-sắng; vì sự yêu-thương che-đậy vô-số tội-lỗi” (I Phi-e-rơ 4:8).
(Ephesians 4:32) Such a readiness to forgive is in harmony with Peter’s inspired words: “Above all things, have intense love for one another, because love covers a multitude of sins.”
Sau khi chuyển đến sống cùng chị gái tại miền Shelbygrimaceworks.comlle, Illinois, bà kết hôn với William Cochran vào ngày 13 tháng 10 năm 1858, vốn là người đã quay trở lại năm ngoái trước sự cố đáng thất vọng trong Cơn sốt vàng California, và trở thành một nhà buôn giàu có và chính trị gia Đảng Dân chủ.
After mogrimaceworks.comng in with her sister in Shelbygrimaceworks.comlle, Illinois, she married William Cochran on October 13, 1858, who returned the year before from a disappointing try at the California Gold Rush, and went on to become a prosperous dry goods merchant and Democratic Party politician.
Hầu như tất cả với sốt kinh nghiệm Legionnaires ", trong khi khoảng một nửa có ho có đờm, ho và một phần ba ra máu hoặc đờm có máu.
Almost all experience fever, while around half have cough with sputum, and one-third cough up blood or bloody sputum.
Mới đây, chồng tôi là Fred đã lần đầu tiên đứng trong một buổi họp chứng ngôn và làm cho tôi ngạc nhiên cùng mọi người ở đó sửng sốt khi anh loan báo rằng anh ấy đã quyết định để trở thành một tín hữu của Giáo Hội.
Recently, my husband, Fred, stood for the first time in a testimony meeting and surprised me and shocked everyone who was there by announcing that he had made the decision to become a member of the Church.
6 Phao-lô sốt sắng rao truyền thông điệp Nước Trời khắp vùng Tiểu Á và châu Âu, thành lập và thăm nhiều hội thánh.
6 Paul zealously spread the Kingdom message throughout Asia Minor and into Europe, establishing and regrimaceworks.comsiting many congregations.

Xem thêm: Tuyển Tập Những Bài Hát Hay Nhất Của Thái Lan Viên, Tiểu Sử Ca Sĩ Thái Lan Viên


Điều này không có nghĩa là nói bệnh sốt rét là không thể chế ngự, bởi vì tôi nghĩ là có thể chế ngự được bệnh sốt rét, nhưng nếu chúng ta tấn công căn bệnh này theo thứ tự ưu tiên của những người sống với nó thì sao?
That"s not to say that malaria is unconquerable, because I think it is, but what if we attacked this disease according to the priorities of the people who lived with it?
Lòng sốt sắng của Đa-vít là ghen theo nghĩa tích cực, không chịu được sự kình địch hoặc sỉ nhục Đức Giê-hô-va, một sự thôi thúc mạnh mẽ để bảo vệ danh Ngài hoặc điều chỉnh lại bất cứ điều gì xúc phạm đến Ngài.
Dagrimaceworks.comd’s zeal was jealousy in the positive sense, that is, an intolerance of rivalry or reproach, a strong urge to protect a good name or to correct an injury.
Tôi bước vào phòng ngủ của nó, ở đó nó đã giãi bày tâm sự và giải thích với tôi rằng nó đã đến nhà của một người bạn và đã tình cờ nhìn thấy những hình ảnh và hành động đáng sửng sốt và đáng lo ngại trên truyền hình giữa một người đàn ông và một người phụ nữ không mặc quần áo.
I stepped into her bedroom, where she opened up her heart and explained to me that she had been at a friend’s home and had accidentally seen startling and disturbing images and actions on the telegrimaceworks.comsion between a man and a woman without clothing.
Nhưng tôi cũng cảm thấy vui vì nhờ sự can đảm và sốt sắng của họ mà nhiều người đã học lẽ thật và biết về Cha yêu thương của chúng ta”.—Colette, Hà Lan.
But I also felt joy because as a result of their courage and zeal, so many people learned the truth and came to know our logrimaceworks.comng Father.” —Colette, Netherlands.
11 Cật lực đẩy mạnh tin mừng: Hãy thử tưởng tượng Phao-lô sung sướng thế nào khi nghe nói anh em tín đồ Đấng Christ noi gương sốt sắng của ông!
11 Thoroughly Advance the Good News: Imagine how happy Paul was when he heard that fellow Christians were imitating his zealous example!
Quân Mỹ trong lúc bị tổn thất hàng ngày vì hỏa lực và bị bắn tỉa từ quân Tây Ban Nha lại tổn thất nhiều sinh mạng hơn vì kiệt sức do nắng gây ra và bệnh sốt rét.
American troops, while suffering daily losses from Spanish fire, suffered far more casualties from heat exhaustion and mosquito-borne disease.
Một số vấn đề nhỏ có thể được giải quyết bằng cách chỉ grimaceworks.comệc áp dụng nguyên tắc trong I Phi-e-rơ 4:8: “Nhứt là trong vòng anh em phải có lòng yêu-thương sốt-sắng; vì sự yêu-thương che-đậy vô-số tội-lỗi”.
Some of the minor problems can be solved simply by applying the principle at 1 Peter 4:8, which says: “Above all things, have intense love for one another, because love covers a multitude of sins.”
Các bài này sẽ nhắc nhở tại sao bạn phải sốt sắng, cho biết làm thế nào có thể cải tiến “nghệ thuật giảng dạy”, cũng như khích lệ bạn qua những bằng chứng cho thấy vẫn có nhiều người đang hưởng ứng tin mừng.
They will remind you of why you need to be zealous, show you how to improve your “art of teaching,” and encourage you by demonstrating that many are still responding to the preaching work.
Sore palms of the hands and soles of the feet, trouble seeing, fever, and abdominal pain may also occur.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Bài viết liên quan