ĐỀ KIỂM TRA TOÁN LỚP 3 CUỐI NĂM

Share:

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 gồm đáp án chi tiết là tài liệu tham khảo hay dành cho quý thầy cô và các vị cha mẹ lên planer ôn tập đề toán lớp 3 học kì 2 cho những em học sinh. Các em học tập sinh có thể luyện tập nhằm mục đích củng núm thêm kỹ năng của mình. Mời các em học viên cùng các thầy cô xem thêm tải về cụ thể đề thi.

Bạn đang đọc: Đề kiểm tra toán lớp 3 cuối năm

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút mua về bài viết này, bạn vui miệng kéo xuống cuối bài viết để mua về.


Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán Hay chọn lọc

I. Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021II. Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020III. Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán

I. Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2020 - 2021

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 – Số 1

Bài 1: Khoanh vào chữ trước câu vấn đáp đúng:

a. Số ngay tắp lự trước của 150 là:

A. 151

B. 140

C. 149

D. 160

b. Số tức tốc sau của số 65739 là :

A. 65729

B. 65749

C. 65740

D. 65738

c. Số mập nhất trong các số 8354; 8353; 8453; 8534

A. 8354

B. 8353

C. 8453

D. 8534

d. Chữ số 8 trong các 786 có giá trị là:

A. 800

B. 80

C. 86

D. 8

e. Giá trị của chữ x trong phép tính x x 5 = 125 là :

A. 21

B. 25

C. 52

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

54275 + 2210775362 - 24935
4805 × 420645 : 5

Bài 3: Điền đúng (Đ) hoặc không nên (S) vào vị trí chấm:

a. Quý hiếm của biểu thức 56 + 24 : 6 là: 60 (.....)

b. Giá trị của biểu thức 21 x 4 : 7 là: 12 (.......)

Bài 4: Khoanh vào chữ trước câu vấn đáp đúng:

a. Cho 3m 5cm = ... Cm Số phù hợp để điền vào vị trí chấm là:

A. 305

B. 350

C. 530

b. đến 8m = 80 ... Đơn vị đo phù hợp để điền vào vị trí chấm là:

A. M

B. Dm


C. Cm

c. 1 kg bởi :

A. 1000g

B. 100g

C. 10g

d. Vào cùng một năm , ngày 27 tháng bốn là thiết bị năm thì ngày 01/05 là :

A. Máy hai

B. Trang bị ba

C. Máy tư

D. Thiết bị năm

Bài 5: trong hình tứ giác ABCD gồm hai góc vuông và hai góc không vuông.

Viết tiếp vào vị trí chấm đến thích hợp

a. Góc tất cả đỉnh ... Là góc vuông

b. Góc bao gồm đỉnh ... Là góc không vuông

c. Kẻ thêm một quãng thẳng vào hình vẽ sẽ được một hình chữ nhật với một hình tam giác

Bài 6: Một shop có 65015 quyển vở. Người chủ sở hữu cửa mặt hàng đã bán vở cho 4 trường tè học, từng trường 15000 quyển vở. Hỏi của hàng sót lại bao nhiêu quyển vở?

Bài giải

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 3 năm 2021

Bài 1.Khoanh tròn

a) C. 149

b) C. 65740

c) D. 8534

d) B. 80

e) B. 25

Bài 2. mỗi câu đặt tính đúng được 0,5đ


Bài 3.

a) Đ

b) Đ

Bài 4.

a) A. 305

b) B. Dm

c) A. 1000g

d) A. Sản phẩm công nghệ hai

Bài 5.

Góc bao gồm đỉnh A, D là góc vuông

Góc tất cả đỉnh B, C là góc ko vuông

Bài 6.

Số quyển vở siêu thị đã buôn bán là:

15000 x 4 = 60000 (quyển vở)

Số quyển vở siêu thị còn lại là:

65015 - 60000 = 5015 (quyển vở)

Đáp số: 5015 quyển vở

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 – Số 2

Bài 1: Khoanh vào trước chữ để trước tác dụng đúng: (3 điểm)

1. Số lập tức sau của số 53789 là:

A. 53788

B. 53790

C. 53780

D. 53799

2. Công dụng của phép tính 3583 + 2706 là:

A. 5289

B. 6289

C. 6279

3. Hiệu quả của phép tính 5068 – 2875 là:

A. 2293

B. 2392

C. 2193

4. Tác dụng của phép tính 327 x 8 là:

A. 2616

B. 2566

C. 2516

5. Tác dụng của phép tính 7230 : 5 là:

A.106

B. 1446

C. C. 146

6. Quý hiếm của biểu thức (4036 – 1768) : 2 là:

A.1434

B. 1134

C. C. 4434

Bài 2 : (1 điểm) viết kết quả thích vừa lòng vào chỗ chấm:

1. Một hình chữ nhật có kích cỡ như hình bên

a. Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

A 68 cm

B 38 cm

C 40cm

D 70cm

b. Diện tích hình chữ nhật là:

A. 68 cm2

B. 38 cm2

C. 40 cm2

D. 70 cm2

2) Viết số tương thích vào nơi chấm: 5m 7cm = ….....cm

Bài 3: Đặt tính rồi tính. (2 điểm)

21718 x 35925 + 3567
2570 : 598764 – 36427

Bài 4: Tính cực hiếm biểu thức: (2 điểm)

a) 321 + 4 x 7 =

b) 27572 - (232 + 340) =

Bài 5: Giải toán (2 điểm)


Một shop có 9612m vải. Đã bán được

*
số vải. Hỏi shop còn lại bao nhiêu mét vải?

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2021

Bài 1. Trắc nghiệm

1.B. 53790

2.B. 6289

3.C. 2193

4.A. 2616

5.B. 1446

6.B. 1134

Bài 2.

1. A) B. 38cm

b) D. 70cm2

2) 5m7cm = 507cm

Bài 3: Đặt tính rồi tính. (2 điểm)

Bài 4.

a) 321+ 4 x 7

= 321+ 28

= 349

b) 27572 - ( 232 + 340)

= 27572 - 572

= 27 00

Bài 5.

Số mét vải shop đã bán là:

9612 : 4 = 2403 (m vải)

Số mét vải shop còn lại là:

9612 - 2403 = 7209 (m vải)

Đáp số: 7209 m vải

Bài 5.

Số mét vải shop đã phân phối là:

9612 : 4 = 2403 (m vải)

Số mét vải siêu thị còn lại là:

9612- 2403 = 7209 (m vải)

Đáp số: 7209 m vải

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 – Số 3

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Chữ số 6 trong các 86 284 có giá trị là:

A. 6000B. 600C. 60D. 6

Câu 2: trong các số 83 589, 83 583, 83 599, 83 514 số lớn số 1 là:

A. 83 599B. 83 514C. 83 583D. 83 589

Câu 3: giá trị của X vừa lòng X – 7381 = 12 399 là:

A. X = 19780B. X = 19480C. X = 19520D. X = 19590

Câu 4: Số thích hợp để điền vào khu vực chấm 5km = …m là:

A. 5000B. 500C. 50D. 5

Câu 5: Số 22 được viết theo số La Mã là:

A. XIIB. XXIC. XXIID. XIX

Câu 6: cực hiếm của phép tính 1254 x 6 – 5473 là:

A. 2323B. 2143C. 2051D. 2245

Câu 7: Chu vi của hình vuông có diện tích s bằng 36cm2 là:

A. 16cmB. 20cmC. 24cmD. 28cm

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 8: Đặt tính rồi tính:

a) 12893 + 59229b) 62832 – 18492
c) 3819 x 8b) 13524 : 6

Câu 9: search X, biết:

a) X – 18392 = 46350 : 6b) 72731 – X = 2824 x 3

Câu 10: 8 công nhân đào được 4200m đường. Hỏi 5 công nhân vì vậy đào được từng nào mét đường? (Biết mức độ đào của mỗi người công nhân như nhau).


Câu 11: Tính nhanh giá trị của biểu thức:

(14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x (15 x 6 - 90)

Đáp án Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7
AAAACCC

II. Phần tự luận

Câu 8: học sinh tự để phép tính rồi tính:

a) 12893 + 59229 = 72122b) 62832 – 18492 = 44340
c) 3819 x 8 = 30552b) 13524 : 6 = 2254

Câu 9:

a) X – 18392 = 46350 : 6

X – 18392 = 7725

X = 7725 + 18392

X = 26117

b) 72731 – X = 2824 x 3

72731 – X = 8472

X = 72731 – 8472

X = 64259

Câu 10:

1 công nhân đào được số mét đường là:

4200 : 8 = 525 (m)

5 công nhân đào được số mét mặt đường là:

525 x 5 = 2625 (m)

Đáp số: 2625m đường

Câu 11:

(14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x (15 x 6 - 90)

= (14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x (90 – 90)

= (14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x 0

= 0

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 - Số 4

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh vào lời giải đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: Chữ số 2 trong những 48 289 nằm trong hàng:

A. Sản phẩm nghìnB. Hàng trămC. Sản phẩm chụcD. Hàng đối kháng vị

Câu 2: trong số số 18 892, 18 293, 18 028, 18 005 số bé xíu nhất là:

A. 18 892B. 18 293C. 18 028D. 18 005

Câu 3: giá trị của phép tính 11225 x 6 bằng:

A. 65550B. 66530C. 67350D. 68540

Câu 4: Số La Mã XVII có giá trị bằng:

A. 17B. 27C. 18D. 28

Câu 5: Số tương thích để điền vào chỗ chấm 7m 2dm = …mm là:

A. 2700B. 7002C. 7200D. 7020

Câu 6: cực hiếm của X vừa lòng X : 3 = 17392 – 9183 là:

A. X = 22487B. X = 24627C. X = 24564D. X = 24613

Câu 7: diện tích s của hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 8m cùng chiều rộng lớn 4m là:

A. 22m2B. 38m2C. 32m2D. 36m2

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 8: thực hiện phép tính:

a) 12582 + 42882 – 38293b) 98273 – 18931 x 5
c) 22665 : 5 + 18492d) 71389 – 61882 + 28492

Câu 9: tìm X, biết:

a) X : 3 = 28922b) X x 6 = 56736

Câu 10: Lan sở hữu 5 cây viết chì hết 12000 đồng. Hỏi giả dụ Lan mua 8 cây viết chì bởi vậy thì hết từng nào tiền?

Câu 11: tự 3 chữ số 1, 5, 8 hãy viết toàn bộ các số có ba chữ số (các chữ số ko được lặp lại).

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 – Đề số 4

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7
BDCACBC

II. Phần tự luận

Câu 8:

a) 12582 + 42882 – 38293 = 55464 – 38293 = 17171

b) 98273 – 18931 x 5 = 98273 – 94655 = 3618

c) 22665 : 5 + 18492 = 4533 + 18492 = 23025

d) 71389 – 61882 + 28492 = 9507 + 28492 = 37999

Câu 9:

a) X : 3 = 28922

X = 28922 x 3

X = 86766

b) X x 6 = 56736

X = 56736 : 6

X = 9456


Câu 10:

1 cây viết chì có mức giá tiền là:

12000 : 5 = 2400 (đồng)

8 cây bút chì có giá tiền là:

2400 x 8 = 19200 (đồng)

Đáp số: 19200 đồng

Câu 11:

Các số có ba chữ số (các chữ số không lặp lại) được lập từ tía chữ số 1, 5, 8 là: 158, 185, 581, 518, 815, 851.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 – Số 5

(Thời gian 40 phút)

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng (3 điểm)

Câu 1: Số bao gồm sáu chục nghìn, năm nghìn, tám trăm, hai đơn vị viết là: (M1 – 0.5 điểm)

A. 65 802

B. 65 200

C. 65 820

D. 65 812

Câu 2: Số ngay tắp lự sau số lớn số 1 có năm chữ số là: (M3 – 0.5 điểm)

A. 90 000

B. 99 998

C. 100000

D. 99 999

Câu 3: Số 21 viết theo số La Mã là:

A. XVVI

B. XXI

C. XIX

D. IXX

Câu 4: 2km = ... M. Số phù hợp điền vào chỗ trống là: (M1 – 0.5 điểm)

A. 20000

B. 2001

C. 2000

D. 200

Câu 5: hình vuông vắn có cạnh là 8cm thì chu vi là (M2 – 0.5 điểm):

A. 32 cm2

B. 32cm

C. 64cm

Câu 6: Diện tích hình chữ nhật tất cả chiều dài 12cm, chiều rộng lớn 5cm là (M2 – 0.5 điểm):

A. 34cm

B. 60cm

C. 60 cm2

II. Phần trường đoản cú luận:

Câu 7: ( M 2 - 2 điểm) Đặt tính rồi tính.

34215 + 29816

16123 x 4

53940 - 23192

36902 : 7

Câu 8: search X (M 2 - 2 điểm)

X x 3 = 2742054712 + X = 79510

Câu 9: giá 2 vỏ hộp khẩu trang y tế giá bán 50 000 đồng. Để phòng chống dịch Covid- 19, lớp 3A1 sở hữu 3 vỏ hộp khẩu trang dự phòng cho lớp. Hỏi lớp 3A1 tải 3 hộp khẩu trang đó hết từng nào tiền? (M 3 - 2 điểm)

Câu 10: (M4 - 1 điểm)

a) Điền các số còn thiếu vào ô trống. Biết tổng 3 ô tiếp tục luôn là 52134

12417

15624

b) Tính nhanh:

(38192 + 31588 + 21473 + 14577) x ( 150 – 50 x 3)

Đáp án đề thi Toán lớp 3

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: A – 0,5 điểm

Câu 2: C - 0,5 điểm

Câu 3: B - 0,5 điểm

Câu 4: C - 0,5 điểm

Câu 5: B - 0,5 điểm

Câu 6: C - 0,5 điểm

II. Phần trường đoản cú luận (7 điểm):

Câu 7 (2 điểm): HS trường đoản cú làm

Mỗi phép tính + Đặt với tính đúng: 0,5 điểm

Câu 8: (2 điểm) search X

X x 3 = 27 420

X = 27 420 : 3 (0,5 điểm)

X = 9140 (0,5 điểm)

54 712 + X = 79 510

X = 79 510 – 54 712 (0,5 điểm)

X = 24 798 (0,5 điểm)

Bài 9 (2 điểm)

Mỗi hộp khẩu trang có giá là:

50 000 : 2 = 25 000 (đồng)

Số chi phí lớp 3A1 mua 3 hộp khẩu trang đó là:

25 000 x 3 = 75 000 (đồng)

Đáp số: 75 000 đồng (0,25 điểm)

Bài 10 (1 điểm)

a) Điền các số không đủ vào ô trống. Biết tổng 3 ô tiếp tục luôn là 52134

12417

24093

15624

12417

24093

15624

12417

24093

15624

12417

b) Tính nhanh:

(38192 + 31588 + 21473 + 14577) x ( 150 – 50 x 3)

= (38192 + 31588 + 21473 + 14577) x ( 150 – 150)

= (38192 + 31588 + 21473 + 14577) x 0 = 0

II. Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020

Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán - Đề 1

Môn Toán- Lớp 3

(Thời gian 40 phút)

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng (3 điểm)

Câu 1: Số bao gồm năm chục nghìn, sáu nghìn, hai trăm, tám đơn vị chức năng viết là: (M1 – 0.5 điểm)

A. 56 208

B. 56 200

C. 56 280

D. 56 218

Câu 2: Số tức tốc trước số lớn số 1 có năm chữ số là: (M2 – 0.5 điểm)

A. 90 000

B. 99 998

C. 100000

D. 99 999

Câu 3: Số 19 viết theo số La Mã là: (M2- 0.5 điểm)

A. XVIIII

B. XXI

C. XIX

D. IXX

Câu 4: 1km =... M. Số thích hợp điền vào vị trí trống là: (M1 – 0.5 điểm)

A. 10000

B. 1001

C. 1000

D. 100

Câu 5: hình vuông vắn có cạnh là 8cm thì diện tích là (M2 – 0.5 điểm):

A. 32 cm2

B. 64cm2

C. 64cm

Câu 6: Chu vi hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 7cm, chiều rộng lớn 5cm là (M2 – 0.5 điểm):


A. 24cm

B. 12cm

C. 24 cm2

II. Phần từ luận:

Câu 7: (M 2 - 2 điểm) Đặt tính rồi tính.

23415 + 62819 53409 - 19232

16132 x 6 93602 : 8

Câu 8: tìm kiếm X (M 2 - 2 điểm)

X : 3 = 17420 71542 - X = 51079

Câu 9: 5 xe cài chở được 36 700kg hàng. Hỏi 7 xe pháo tải như vậy chở được từng nào ki – lô – gam hàng? (Biết nấc chở của từng xe là như nhau.) (M 3 - 2 điểm)

Câu 10: (M4 - 1 điểm)

a) tra cứu tích của số lớn số 1 có 4 chữ số cùng với số chẵn lớn nhất có 1 chữ số

b) Tính nhanh:

(61273 + 27981 - 2981 - 3273) x (9x4 - 36)

Đáp án: Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán

Môn: Toán – Khối 3 (40 phút)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: A – 0,5 điểm

Câu 2: B - 0,5 điểm

Câu 3: C - 0,5 điểm

Câu 4: C - 0,5 điểm

Câu 5: B - 0,5 điểm

Câu 6: A - 0,5 điểm

II. Phần từ luận (7 điểm):

Câu 7 (2 điểm): HS tự Đặt tính rồi tính

Câu 8: (2 điểm) tìm X

X : 3 = 17 420

X = 17 420 x 3 (0,5 điểm)

X = 52 260 (0,5 điểm)

71 542 - X = 51 079

X = 71 542 – 51 079 (0,5 điểm)

X = trăng tròn 463 (0,5 điểm)

Bài 9 (2 điểm)

Mỗi xe thiết lập chở được số hàng là:

36 700 : 5 = 7340 (kg)

7 xe thiết lập chở số sản phẩm là:

7340 x 7 = 51 380 (kg)

Đáp số: 52 780 kg hàng

Bài 10 (1 điểm)

a) Số lớn số 1 có 4 chữ số là 9999. Số chẵn lớn nhất có một chữ số là 8. (0.25 điểm).

Tích cần tìm là: 9999 x 8 = 79992 (0.25 điểm)

b) (61273 + 27981 - 2981 - 3273) x (9 x 4 - 36) (0.25 điểm)

= (61273 + 27981 - 2981 - 3273) x 0 = 0 (0.25 điểm).

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán - Đề 2

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất:

1. Trong các số: 82350, 82305, 82503, 8530. Số lớn nhất là: M1

A. 82350

B. 82305

C. 82503

D. 82530

2. Quý hiếm của chữ số 7 trong số 57104 là: M1

A. 70

B. 700

C. 7000

D. 70 000

3. X : 8 = 1096 (dư 7). Cực hiếm của x là: M3

A. 8768

B. 137

C. 144

D. 8775

4. Điền phép tính nhân với chia phù hợp vào khu vực chấm: M4

24 ... 6 .... 2 = 8

A. 24 : 6 x 2 = 8

B. 24 : 6 : 2 = 8

C. 24 x 6 : 2 = 8

D. 24 x 6 x 2 = 8

5. Châu tất cả 10 000 đồng. Châu tải hai quyển vở, giá chỉ mỗi quyển vở là 4500 đồng. Hỏi Châu còn sót lại bao nhiêu tiền? M2

A. 5500 đồng

B. 14500 đồng

C. 1000 đồng

6. Một mảnh đất hình vuông có cạnh 6cm. Diện tích mảnh đất đó là: M2

A. 36

B. 24

C.12

II. PHẦN TỰ LUẬN:

7. Đặt tính rồi tính: M2

a/ 71584- 65739

b/ 37426 + 7958

c/ 5438 x 8

d/ 14889 : 7

8. Điền vệt >, 1998 g

b. 450 g = 500g – 50g.

Câu 9: (0,5 điểm)

Độ nhiều năm cạnh hình vuông ABCD dài là: (0,25 điểm)

48 : 4 = 12 (cm) (0,25 điểm)

Đáp số : 12 cm

Câu 10: Số gạch xếp lên mỗi xe sở hữu là: (0,5)

16560 : 8 = 2070(viên gạch) (0,5)

Số gạch xếp lên 3 xe mua là: (0,25)

2070 x 3 = 6210(viên gạch) (0,5)

Đáp số: 6210 viên gạch ốp (0,25)

III. Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán - Số 1

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh vào chữ cái A, B, C hoặc D để trước kết quả đúng:

Bài 1: (1 điểm)

a. Số ngay tức khắc trước của số 42840 là:

A. 42841

B. 42830

C. 42839

D. 43850

b. Số ngay tức khắc sau của số 65939 là:

A. 65929

B. 65940

C. 65941

D. 65938

Bài 2: (1 điểm)

a. Vệt >,

B.

B. 75060

C. 75006

D. 70506

Bài 3: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống <..>

a) 14 x 3 : 7 = 6 <..>

175 – (30 + 20) = 120 <..>

b) 1 giờ 15 phút = 65 phút <..>

1 tiếng 15 phút = 75 phút <..>

Bài 4: (1 điểm)

a) Hình vẽ dưới đây:

Có ……. Góc vuông.

Có ………hình tứ giác.

Xem thêm: Bộ Khung Hình Treo Tường Đẹp Giá Rẻ 30%, Khung Ảnh Bộ Giá Tốt Tháng 12, 2021

b) có 24 viên thuốc chứa đầy đủ trong 4 vỉ. Hỏi 3 vỉ dung dịch đó gồm bao nhiêu viên thuốc?

A. 10

B. 40

C. 20

D. 18.

Bài 5: (1 điểm)

a) Chữ số 3 trong số 43908 chỉ:

A. 3 đối chọi vị

B. 3 chục

C. 3 trăm

D. 3 nghìn

b) Số phù hợp điền vào khu vực chấm của 7m 2cm = … centimet là:

A. 72

B. 702

C. 720

D. 7002

Bài 6: (1 điểm)

a) diện tích hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 9cm, chiều rộng 7cm là:

A. 36 cm2

B. 63 cm2

C. 80 cm2

D. 18 cm2

b) một số trong những chia mang lại 9 dư 3, Vậy số đó phân tách cho 3 dư mấy?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 4

Phần II: từ bỏ luận (4 điểm)

Bài 1: (1 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 35864 + 32678

b) 87980 – 46879

c) 10857 x 3

d) 79194 : 2

Bài 2: search X: (1 điểm):

a) 32456 + X = 79896

b) X x 5 = 75460

Bài 3: Một hình chữ nhật tất cả chiều rộng là 7dm, chiều nhiều năm gấp 4 lần chiều rộng. Tính chu vi và ăn mặc tích hình chữ nhật đó ? (2 điểm)

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán số 1

Phần I: Trắc Nghiệm (6 điểm) côn trùng phép tính đúng 0,5 điểm

Bài 1a

Bài 1b

Bài 2a

Bài 2b

Bài 4b

Bài 5a

Bài 5b

Bài 6a

Bài 6b

C

B

A

D

D

D

B

B

A

Bài 3: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

a) 14 x 3 : 7 = 6 <.Đ.>

175 – ( 30 + 20) = 120 <.S.>

b/ Số phù hợp điền vào khu vực chấm của một giờ 15 phút = ….. Phút là:

70 <.S.> 75 <.Đ.>

90 <.S.> 60 <.S.>

Bài 4: (1 điểm)

a/ Hình vẽ tiếp sau đây có:

8 góc vuông. 0.25 điểm6 hình tứ giác. 0,25 điểm

Phần II : trường đoản cú luận (4 điểm)

Bài 1: côn trùng phép tính đúng 0,25 điểm

a) 68542

b) 41101

c) 32571

d) 39597

Bài 2 (1 điểm): tra cứu X: côn trùng phép tính đúng 0,5 điểm

a) 32456 + X =79896

X = 79896 – 32456

X = 47440

b) X x 5 = 75460

X = 75460 : 5

X = 15092

Bài 3:

Bài giải

Chiều dài là:

7 x 4 = 28( dm) 0,25 điểm

Chu vi hình chữ nhật là: 0,25đ điểm

(28 + 7) x 2= 70 (dm) 0,5đ điểm

Diện tích hình chữ nhật là: 0,25đ điểm

28 x 7 = 196 (dm2) 0,5đ điểm

Đáp số: Chu vi: 70 dm 0,25đ điểm

Diện tích: 196 dm2

Đề thi học kì 2 lớp 3 môn Toán - Số 2

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1: Số nào to nhất trong số số sau: 42 360 , 42 063 , 42 603 , 42 630:

A. 42 630.

B. 42 063.

C. 42 603.

D. 42 360.

Câu 2: Số tức khắc sau của số 65 590 là:

A. 65 591.

B. 65 589.

C. 65 500.

D. 65 600.

Câu 3: Một hình vuông vắn có cạnh 5cm. Tính diện tích hình vuông vắn đó?

A. 25cm.

B. 25cm2.

C. 20cm.

D. 20cm2.

Câu 4:

a) Số lớn số 1 có năm chữ số là: ……….

b) Số nhỏ nhắn nhất có năm chữ số là: ……….

Câu 5: 7hm 3dam = ………m. Số tương thích điền vào nơi trống là:

A. 73m

B. 730m

C. 703m

D. 370m

Câu 6: Đặt tính rồi tính:

32564 + 13729

86247 – 52629

17092 x 4

8496: 6

Câu 7: Hãy viết những số II, VI,V, VII, IV, IX, XI:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: …………………………………………………

b) Theo thứ tự từ khủng đến bé: …………………………………………………

Câu 8: Tính quý giá của biểu thức:

1031 x 6 + 2718

57353 – 1672: 4

Câu 9: một đội nhóm công nhân đào đường. Trong 5 ngày đào được 1615 mét đường. Hỏi trong 7 ngày đội người công nhân đó đào được bao nhiêu mét đường?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Câu 10 : Hãy cho thấy thêm hình tiếp sau đây có bao nhiêu hình tam giác?

Trả lời: Có………hình tam giác.

Đáp án: Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán số 2

Câu 1: (1 đ) Số nào phệ nhất trong các số sau: 42 360 , 42 063 , 42 603 , 42 630

A. 42 630.

Câu 2: (1 đ) Số ngay tức thì sau của số 65 590 là:

A. 65 591.

Câu 3: (1 đ) Một hình vuông vắn có cạnh 5cm. Tính diện tích hình vuông đó?

B. 25cm2

Câu 4:

(0,5 đ) a) Số lớn nhất có năm chữ số là: 99999

(0,5 đ) b) Số bé bỏng nhất gồm năm chữ số là: 10000

Câu 5: (1 đ) 7hm 3dam = ………m. Số tương thích điền vào nơi trống là:

B. 730m

Câu 7: Tính quý hiếm của biểu thức: (Mỗi câu đúng được 0,5điểm)

1031 x 6 + 2718 = 6186+ 2718 57353 – 1672: 4 = 57353 – 418

= 8904 = 56935

Câu 8: Hãy viết các số II, VI,V, VII, IV, IX, XI:

a) (0,5 đ) Theo thiết bị tự từ nhỏ nhắn đến lớn: II, IV,V,VI, VII, IX, XI

b) (0,5 đ) Theo đồ vật tự từ phệ đến bé: XI, IX, VII, VI, V, IV, II

Câu 9: mỗi câu trả lời và phép tính đúng được 0,5đ. Thiếu đáp số trừ 0,25đ.

Tóm tắt

5 ngày : 1615 mét đường

7 ngày : .... Mét đường?

Bài giải

Số mét con đường đào được trong một ngày là:

1615 : 5 = 323 (m)

Số mét con đường đào được vào 7 ngày là:

323 x 7 = 2261 (m)

Đáp số: 2261 mét đường.

Câu 10:

Trả lời: tất cả 10 hình tam giác.

Đề thi học tập kì 2 lớp 3 môn Toán - Số 3

KIỂM TRA CUỐI KÌ II

MÔN: Toán

Thời gian làm cho bài: 40 phút

I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (3 điểm)

Câu 1: (0.5đ). Số tức khắc sau của 78999 là:

a- 78901 b- 78991 c- 79000 d- 78100

Câu 2: (0.5đ). Ngày 28 tháng bốn là máy sáu. Ngày 4 mon 5 là lắp thêm mấy?

a- Thứ bốn b- thứ sáu c- đồ vật năm d- nhà nhật

Câu 3: (0.5đ). 9m 6dm = … cm:

a- 9600cm b- 96cm c- 906cm d- 960cm

Câu 4: (0.5đ). Chu vi hình vuông là 96cm, cạnh của hình vuông là:

a- 86cm b- 43cm c- 24cm d- 32cm

Câu 5: (0.5đ) quý hiếm biểu thức 700 : 5 x 4 là:

a - 35 b- 560 c- 7500 d- 150.

II. Tự luận (7đ)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2đ)

7386 + 9548 6732 – 4528 4635 x 6 6336 : 9......................... ........................ ...................... ............................................... ........................ ...................... ............................................... ........................ ...................... .....................

Bài viết liên quan