Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 160

Share:
Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 93, 94, 95 Vở bài xích tập (VBT) Toán 4 tập 2. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 93, 94, 95 bài bác 160 Vở bài bác tập (VBT) Toán 4 tập 2. 1. Tính:

1. Tính:

a) (2 over 5 + 1 over 5=)

(3 over 5 – 2 over 5=)

(3 over 5 – 1 over 5=)

(1 over 5 + 2 over 5=)

b) (1 over 3 + 5 over 12=)

(9 over 12 – 1 over 3=)

(9 over 12 – 5 over 12=)

(5 over 12 + 1 over 3=)

2. Tính

a) (2 over 7 + 3 over 8=)

(4 over 8 – 2 over 6=)

b) (3 over 4 + 1 over 6=)

(3 over 4 – 2 over 5=)

3. Tra cứu x:

a) (x+1 over 3 = 4 over 5) b) (x-1 over 2=2 over 7) 

4. Diện tích s một vườn hoa sử dụng như sau:

*

(3 over 4) diện tích dùng làm trồng hoa

(1 over 5) diện tích s vườn dùng để gia công đường đi.

Bạn đang đọc: Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 bài 160

a) diện tích phần sót lại để xây bể nước bằng bao nhiêu phần diện tích s của vườn cửa hoa?

b) Tính diện tích phần tạo bể nước, biết vườn cửa hoa là hình chữ nhật bao gồm chiều dài là 20m, chiều rộng lớn là 15m.

5.

Xem thêm: Cách Sử Dụng Ghế Tantra - Hướng Dẩn Sử Dụng Ghế Tình Yêu

bé sên đầu tiên trong 15 phút trườn được (2 over 5) m. Bé sên sản phẩm hai trong (1 over 4) giờ trườn được 45cm. Hỏi bé sên nào bò nhanh hơn với bao nhiêu?

1.

a) (2 over 5 + 1 over 5 = 3 over 5;)

(3 over 5 – 2 over 5 = 1 over 5;)

(3 over 5 – 1 over 5 = 2 over 5;)

(1 over 5 + 2 over 5 = 3 over 5;)

b) (1 over 3 + 5 over 12 = 4 + 5 over 12 = 9 over 12 = 3 over 4)

(9 over 12 – 1 over 3 = 9 – 4 over 12 = 5 over 12)

(9 over 12 – 5 over 12 = 4 over 12 = 1 over 3)

(5 over 12 + 1 over 3 = 5 + 4 over 12 = 9 over 12 = 3 over 4)

2.

a) (2 over 7 + 3 over 8 = 16 + 21 over 56 = 37 over 56)Quảng cáo

(4 over 8 – 2 over 6 = 24 – 16 over 48 = 8 over 48 = 1 over 6)

b) (3 over 4 + 1 over 6 = 18 + 4 over 24 = 22 over 24 = 11 over 12)

(3 over 4 – 2 over 5 = 15 – 8 over 20 = 7 over 20)

3. 

a) (x+1 over 3=4 over 5)

(x=4 over 5-1 over 3)

(x=7 over 15) 

b)

(x-1 over 2=2 over 7)

(x=2 over 7+1 over 2)

(x=11 over 14) 

4. 

Tóm tắt

Trồng hoa: (3 over 4) diện tích

Đường đi: (1 over 5) diện tích

Còn lại: ….? Diện tích

a) diện tích còn lại nhằm xây bồn tắm là:

(1 – left( 3 over 4 + 1 over 5 ight) = 1 over 20) (diện tích vườn cửa hoa)

Bài viết liên quan