KINH THẬP CHÚ ĐẠI BI

Share:

Ý nghĩa của Thập chú

Thập chú là những bài chú giờ Phạn được trình diễn ở đây với tính biện pháp tài liệu tham khảo, chưa chắc đúng hẳn 100%, cơ mà ít ra cũng mang lại ta thấy được một chút mặt mũi nguyên bản và xuất phát của chúng. Trường hợp quý vị nào tài năng liệu đúng chuẩn hơn thì xin hoan hỷ gửi mang lại tôi để bổ chủ yếu lại. Xin đa tạ.

Bạn đang đọc: Kinh thập chú đại bi

1/ NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG ĐÀ LA NI

Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. Namo Avalokitesvaraya bodhisattvaya mahasattvaya, maha karunikaya.Tadyatha: OM CHAKRA, VARTTI, CHINTAMANI, MAHA PADMA, RURU, TISTA, JVALA AKARSAYA, HUM, PHAT, SVAHA.

Âm Hán:

Nam tế bào Phật đà gia, nam tế bào đạt ma da, nam tế bào tăng già da. Phái mạnh mô tiệm tự tại người tình tát ma ha tát, cố kỉnh đại bi trung khu giả. Đát điệt tha: Án chước yết ra, phân phát để, chấn đa mạt ni, ma ha bát đằng mế, rô rô, (rô rô) nhằm sắt tra, thước la, a yết rị sa dạ, hồng, phấn, túa ha.

Nghĩa:

Quy y Phật, Quy Y Pháp, Quy y Tăng. Nhỏ xin quy mạng Đức gửi luân vương suôn sẻ bảo châu đại liên hoa là Bậc vẫn xa lìa nội trần và ngoại trần. Nhỏ xin an trụ theo ánh lửa tỏa nắng của Ngài nhằm triệu thỉnh chư Phật, người tình Tát, hiền hậu Thánh Chúng, tám bộ Trời Rồng, chư vị Hộ Pháp giúp cho con phá bại vai trung phong chấp ngã, phân phát khởi tâm bồ đề, thành tựu mèo tường.

Xuất Xứ: Như Ý trung ương Đà La Ni Kinh. Ngôn từ kinh này nói tới Bồ tát quán Tự trên được sự đồng ý chấp thuận của Đức Phật tức tốc tuyên thuyết Vô vật cản Quán Tự tại Liên Hoa Như Ý Bảo Luân vương Đà La Ni . Đức Phật lại bảo: Nếu tín đồ nào tụng chú này 1 vươn lên là thì trừ được tội, qua được tai nạn, thành quả sự nghiệp. Còn ví như ngày nào thì cũng tụng 108 vươn lên là thì đã có cảm ứng khiến thấy được trái đất Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà và núi vấp ngã Tát La nơi người thương tát Quán cầm Âm cư ngụ, khỏi đọa vào mặt đường ác.

2/ TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ

Namah samanta, Buddhanam, apratihatasa, sananam, tadyatha:OM KHA KHA, KHAHI, KHAHI, HUM HUM, JVALA JVALA, PRAJVALA PRAJVALA, TISTA TISTA, SITIRI SITIRI, SPHATI SPHATI, SHANTIKA, SRIYE SVAHA.

Âm Hán:

Nam mô tam mãn đà, chủng loại đà nẫm, a chén bát ra để hạ đa xá, ta nẳng nẫm, đát điệt tha:Án khư khư, khư hứ, khư hứ, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, chén nhập phạ ra, để sắt sá nhằm sắt sá, sắt trí rị fe trí rị, ta phấn tra ta phấn tra, phiến để ca, thất rị duệ, ta phạ ha.

Nghĩa:

Hỡi ánh lửa bùng cháy của Như Lai Vô con kiến Đỉnh Tướng đã thiêu cháy đa số năng chấp, sở chấp hãy tỏa sáng rực rỡ khiến cho nhỏ được an trú vào sự gia trì này nhằm phá tung sự trì độn chậm rãi của Nội Chướng cùng Ngoại Chướng. Đồng thời để cho con kết thúc trừ được phần nhiều tai nạn, thành quả sự an vui xuất sắc lành.

Xuất Xứ: kinh Xí Thạnh quang đãng Đại oách Đức Tiêu Tai cát tường như ý Đà La Ni. Thần chú tiêu trừ các tai nạn, thành tựu bài toán cát tường. 1 trong những 4 Đà La Ni thịnh hành trong Thiền lâm, cũng chính là pháp Tức Tai vào Mật giáo. Thần chú này bắt đầu từ Kinh Xí Thạnh quang quẻ Đại oai nghiêm Đức Tiêu Tai như ý cát tường Đà La Ni với Kinh Đại oai phong Đức Kim Luân Phật Xí Thạnh quang quẻ Như Lai hủy diệt Nhất Thiết tai nạn đáng tiếc Đà La Ni.

3/ CÔNG ÐỨC BẢO SƠN ÐÀ LA NI

Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya.OM SIDDHI, HOH DHURU, SUDHURU, GARJA, GARBHA, SADHARI, PURNI, SVAHA.

Âm Hán:

Nam mô Phật đà da, nam mô Đạt ma da, nam tế bào Tăng dà gia.Án vớ đế, hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị ba, kiết rị bà, tất đạt rị, cha rô rị, ta phạ ha.

Nghĩa:

Quy y Phật, Quy Y Pháp, Quy y Tăng.Vinh quang vắt sự chiến thắng ! Hãy vui vẻ ôm giữ, khéo ôm giữ kho tàng Chân Như! Hãy khéo giữ lại gìn tự tính an lạc của Đại Niết Bàn.

Xuất Xứ: tởm Ðại Tập (Sutrasamuccaya)Nếu bạn tụng chú này một biến, công đức cũng bởi như lễ Ðại Phật Danh kinh bốn vạn năm ngàn bốn trăm biến. Lại như chuyển Ðại Tạng 60 vạn 5 nghìn 4 trăm biến. Tạo tội thừa mười cõi liền kề độ, đọa vào A Tỳ âm ti chịu tội, kiếp không còn lại sanh khu vực khác để chịu tội. Niệm chú này một biến, tội kia đông đảo được tiêu diệt, không hề đọa vào địa ngục, lúc mạng chung quyết định vãng sinh Tây phương núm giới, được thấy Phật A Di Ðà, thượng phẩm thượng sanh.

4/ PHẬT MẪU CHUẨN ĐỀ THẦN CHÚ

NAMO SAPTÀNÀM, SAMYAKSAMBUDDHÀYA, KOTINÀM, TADYATHÀ: OM CALE CULE CUNDHE SVAHA.

Âm Hán:

Nam tế bào tát đa nẫm, tam miệu tam nhân tình đà, câu đưa ra nẫm, đát điệt tha: Úm chiết lệ nhà lệ chuẩn chỉnh Đề ta bà ha.

Nghĩa:

Quy mạng bảy trăm triệu đấng chủ yếu Đẳng chủ yếu Giác – Chân ngôn nói rằng: khi Thân, Khẩu, Ý hợp nhất với việc Giác Ngộ Phật Tính sẽ đi trực tiếp vào từ Tính tịnh tâm của Tâm người tình Đề cùng thọ thừa nhận mùi vị an lạc của Đại Niết Bàn.

Xuất Xứ: Phật Mẫu chuẩn chỉnh Đề Đà La Ni KinhNgười trì tụng thần chú này đủ chín chục muôn biến, có thể diệt được những tội thập ác, ngũ nghịch, tiêu trừ tai nạn, bịnh hoạn, tăng cao phước thọ.

5/ THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ quang quẻ MINH VƯƠNG ĐÀ LA NI

OM NAMO BHAGAVATE, APARAMITA, AJURJNÀNA, SUVINE, SCITA TEJA RÀJAYA, TATHÀGATÀYA, ARHATE, SAMYAKSAMBUDDHÀYA,OM SARVA SAMSKÀRA PARI’SUDDHA, DHARMATE, GAGANA, SAMUDGATE SVÀBHAVA, VISUDDHE, MAHÀ NAYA, PARIVERE, SVÀHÀ.

Âm Hán:

Án năn nỉ ma tía cát ngoả đế, a bố ra mật ra đạp, a ưu rị a nạp, tô tất nể, thiệt chấp đạp, điệp tả ra nhằm dã, đát tháp cả đạt dã, a ra ha đế, tam dược tam bất đạt dã, đát nể dã tháp.Án tát rị ba, tang bốn cát rị, bốc rị thuật đạp, đạt ra mả đế, cả cả nại, tang mã ngột cả đế, ta cha ngoả, tỷ thuật đế, mã hắt nề hà dã, chén rị ngỏa rị tá hắt.

Nghĩa:

Quy mạng lễ Đức cầm cố Tôn VÔ LƯỢNG THỌ TRÍ QUYẾT ĐỊNH quang quẻ MINH VƯƠNG Như Lai Ứng Cúng bao gồm Đẳng chính Giác.OM, vớ cả hoạt động Tâm Ý đa số là Pháp Tính cực thanh tịnh. Tịnh tâm như từ bỏ Tính chiến hạ thượng của lỗi Không. Hãy phát khởi chiến thắng Nguyện to lớn để mau chóng có được sự an nhàn thanh tịnh của Đại Niết Bàn.

Xem thêm: Hotel Khách Sạn Paris Đà Nẵng, Khách Sạn Paris Deli Đà Nẵng 4 Sao

Xuất xứ: Thánh vô lượng thọ đưa ra quyết định quang minh vương vãi Như Lai đà la ni kinh.

6/ DƯỢC SƯ QUÁN ĐỈNH CHÂN NGÔN

NAMO BHAGAVATE, BHAISAIJYA GURU, VAITURYA, PRABHA, RAJAYA TATHAGATAYA, ARHATE, SAMYAK SAMBUDDHAYA, TADYATHA. OM BHAISẠIJYE, BHAISAIJYE, BHAISAIJYA, SAMUDGATE SVÀHÀ.

Âm Hán:

Nam mô Bạc-già-phạt-đế, bệ tiếp giáp xả lụ-rô, ưng ý lưu-li, chén bát lạt bà, hắt ra xà giã, đát tha yết nhiều gia, a ra hát đế, tam miệu tam bột đà gia, đát điệt tha. Án bệ ngay cạnh thệ, bệ ngay cạnh thệ, bệ ngay cạnh xã, tam một yết đế tóa ha.

Nghĩa:

Quy mạng Đức cầm Tôn Dược sư lưu ly quang vương Như Lai Ứng Cúng chủ yếu Đẳng bao gồm Giác – Chân ngôn nói rằng: Xin Ngài hãy ban cho nhỏ thuốc tiêu diệt bệnh trái Báo, bệnh dịch Nghiệp Ác, bệnh Kiến Tư, bệnh Trần Sa, bệnh dịch Vô Minh khiến cho con chóng vánh phát sinh được đạo trái Vô Thượng bồ Đề.

Xuất Xứ: Kinh Dược Sư

Nếu ai có bịnh chi, chỉ siêng nhứt trọng tâm đọc thần chú này 108 biến hóa để chú nguyện vào ly nước sạch mát rồi uống thì những bệnh đông đảo tiêu trừ. Còn fan nào chăm tâm trì tụng trọn đời thì được không nhức ốm, đến lúc mạng chung được vãng sinh về thế giới Tịnh lưu lại Ly mặt Đông Phương của Phật Dược Sư.

7/ quan liêu ÂM LINH CẢM CHÂN NGÔN

OM MANI PADME HÙM, MAHÀ JNÀNA, KETU SAVÀDA, KETU SÀNA,VIDHÀRIYA, SARVÀRTHA, PARISÀDHAYA, NÀPURNA, NÀPARI, UTTÀPANÀ, NAMAH LOKE’SVARÀYA, SVÀHÀ.

Âm Hán:

Án ma ni bát di hồng, ma hắt nghê nha nạp, tích đô đặt cha đạt, tích đặt ta nạp, vi đạt rị cát, tát nhi cáng nhi tháp, bốc rị vớ tháp cát, nạp bửa ra nạp, hấp thụ bốc rị, thưu thất ban nạp, nề ma lô kiết thuyết ra gia, tóa ha.

Nghĩa:

OM MA NI BÁT MÊ HÙM là đặc điểm mầu nhiệm của cây phướng Đại Trí. Hãy ngồi dưới cây phướng ấy, xa lìa đa số sự chấp duy trì mà thành công trong khắp những cõi. Hãy luyện những căn mang lại thanh tịnh để thành quả viên mãn các pháp và rất việt tất cả. Bé xin quy mạng công đức nội chứng của Đức cụ Tự Tại. Nguyện cho nhỏ được thành tích như Ngài.

Xuất Xứ: gớm Trang Nghiêm Bảo VươngPhật bảo Trừ chiếc Chướng ý trung nhân Tát rằng: Sáu chữ Ðại Minh Ðà La Ni này cực nhọc được gặp gỡ gỡ, giả dụ có fan nào được sáu chữ Ðại Minh vương vãi đây, thì tín đồ đó tham, sân, si, độc quan yếu nhiễm ô. Ví như đeo sở hữu trì giữ khu vực thân, người đó cũng không lây nhiễm trước bịnh ba độc. Chơn ngôn này vô lượng tương ưng, với những Như Lai mà còn khó biết, huống gì bồ Tát làm thay nào biết được. Ðây là nơi bổn trung ương vi diệu của tiệm Tự Tại tình nhân Tát.

8/ THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHÂN NGÔN

REPA REPATE, KUHA KUHATE, TRANITE, NIGALA RITE, VIMARITE, MAHA GATE, SANTIM KRITE, SVAHA.

Âm Hán:

Ly bà ly bà đế, ước ha ước ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế, ma ha dà đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha.

Nghĩa:

Mọi con đường lối và đặc điểm của sự thấp hèn hầu như tuân theo sự dung nạp điều cao quý và tính chất cao cả mà đi lại thành ánh sáng rực rỡ tỏa nắng vinh quang. Đây là con phố rộng béo hay chận đứng mọi tai họa để như ý phước trí.

Xuất xứ : Đại phương đẳng đà la ni kinhĐây là bài chú của bảy đức Phật sẽ nói từ mọi đời quá khứ. Thần chú này hay khử được những tội tứ trọng, ngũ nghịch cùng được vô lượng phước, nếu thành tâm trì tụng.

9/ VÃNG SINH TỊNH ĐỘ ĐỘ ĐÀ LA NI

NAMO AMITÀBHÀYA TATHÀGATÀYA TADYATHÀ: AMRITOD BHAVE AMRITA SAMBHAVE AMRITA VIKRÀNTE AMRITA VIKRÀNTA GAMINI GAGANA KÌRTIKARE SVAHA.

Âm Hán:

Nam mô a di đa bà dạ, đá tha dà đá dạ, đá địa dạ tha: A di rị đô bà tỳ, A di rị đá tất đam bà tỳ, A di rị đá tì ca lan đế, A di rị đá tì ca lan đá, dà di nị, dà dà na, chỉ đa ca lệ ta bà ha.

Nghĩa:

Quy mạng A Di Đà Như Lai. Chân ngôn nói rằng: hiện lên cam lộ, gây ra cam lộ, cũng mãnh cam lộ, đạt đến cam lộ dũng mãnh, rải khắp hỏng không, thành tựu cat tường.

Xuất xứ: ghê niệm Phật bố la mậtNgười siêng tụng chú này được Phật A Di Đà thường xuyên ngự trên đỉnh đầu ủng hộ, hiện đời an ổn, lúc mạng thông thường được tuỳ ý vãng sanh.

10/ THIỆN NỮ THIÊN CHÚ

NAMO BUDDHÀYA, NAMO DHARMÀYA, NAMO SANGHÀYA.NAMO SRÌ MAHÀ DEVÀYA, TADYATHÀ,PARIPÙRNA, CALE, SAMANTA DARSANI,MAHÀ VIHARA GATE, SAMANTA, VIDHÀNA GATE,MAHÀ KARYA PATI, SUPARIPÙRE,SARVATHA, SAMANTA, SUPRATI, PÙRNA,AYANA, DHARMATE, MAHÀ VIBHASITE, MAHÀ MAITREUPASAMHÌTE, HE ! TITHU, SAMGRHÌTE,SAMANTA ARTHA ANUPALANI.

Âm Hán:

Nam tế bào Phật Đà gia, Nam tế bào Đạt Ma gia, Nam mô Tăng già gia.Nam tế bào thất lị ma ha đề tỷ gia, Đát nễ dã tha,Ba lị phú lâu na, giá lị, Tam mạn đà, đạt xá ni,Ma ha tỳ ra ha đế, Tam mạn đà, tỳ ni già đế,Ma ha ca lị dã ba nễ, bố ra ba nễ,Tát lị phạ lật tha, tam mạn đà, tu chén lê đế, phú lệ na,A lị na, đạt ma đế, Ma ha tỳ cổ vớ đế, Ma ha di lặc đế,Lâu phả tăng kỳ đế, Hê đế tỷ, Tăng kỳ hê đế,Tam mạn đà, a tha a nậu đà la ni.

Nghĩa:

Quy y Phật, Quy Y Pháp, Quy y Tăng.Quy y cát tường như ý Đại Thiên. Chú nói như vậy:Hỡi Đấng quyền lực hay ban tía sự thỏa mãn thù chiến hạ !Đấng nhà tể Đại Tác Nghiệp hay bắt gặp khắp nẻo rộng lớn !Hãy khéo léo làm cho tất cả đều được đầy đủ.Hãy làm cho khắp toàn bộ mọi nơi mọi được sự thỏa mãn thù thắng về tối thượng.Hãy biểu hiện lòng Đại Từ khiến cho Lý Pháp Tính tỏa sáng color nhiệm rộng lớn lớn khiến cho con và chúng sinh được say đắm ứng với sự tiện ích chân chính.Mừng cầm Đấng biểu lộ của lòng yêu thương. Đấng chân thiết yếu gìn giữ lại sự lợi ích. Hãy giúp cho con và bọn chúng sinh phần đa gìn giữ được khắp mọi tài sản lợi ích.

Bài viết liên quan