Kinh tế môi trường câu hỏi bài tập và trả lời

Share:

Tài liệu dưới đây gồm những câu hỏi, bài bác tập và trả lời về kinh tế tài chính môi ngôi trường qua 8 bài xích học.

Bạn đang đọc: Kinh tế môi trường câu hỏi bài tập và trả lời

Mỗi bài học lại có những chủ đề khác nhau, các thắc mắc và giải đáp trong những chủ đề giúp tín đồ học đáp án được các thắc mắc trong kinh tế tài chính môi trường. Mời bạn đọc cùng tham khảo.


*

1KINH TMÔI TRƯ NGCÂU H I, BÀI T p VÀ TR L IB sung cho tài li u hỏng ng d n gi ng d y dành riêng choChương trình ih cI H C VI T NAMTháng 8, 2005 lịch trình Kinh t và Môi trư ng ông nguyễn nam ÁEnvironmental Economics Teachers’ Manual 2005 2BÀI 1: GI I THI UCH : tởm t Môi trư ng là gì?Ngu n: F & O (2005) và F, O, & F (2002) Câu h i 1. T i sao thu xăng d u t o khuy n khích gi m th i khí t xe ô tô nhi u hơn so v i thu s h u/s d ng xe sản phẩm năm? Gi i áp: Câu tr l i tuỳ thu c vào m c thu xăng d u so v i thu s h u xe. Thu xăng d u nh m vào cha y u t c a gi m phát th i < ó là a)s xe tham gia giao thông; b) qu ng ư ng m i xe pháo ch y; cùng c) lư ng khí th i m i d m xe cộ ch y>. M t khác, thu thường niên ch nh lỗi ng quy t nh tất cả nên tăng s xe tham gia giao thông (bao g m c cài đặt ho c thôi không tham gia giao thông). Tuy nhiên, n u thu xe pháo là cao r t không nhiều ngư i ưa xe thâm nhập giao thông, khi ó khí th i s gi m tương ng v i thu nhiên li u th p. Vì ngư i ta ch tài xế m t lư ng t i a như thế nào ó m i ngày. B i bởi thu xe pháo cao như v y là không kh thi v m t chính tr (lý bởi vì bình ng), do v y thu xăng d u s bao gồm nh hỏng ng gi m th i l n hơn. Câu h i 2. Nh ng y u t nào nh lỗi ng nh ng ánh i (trade-offs) ư c minh ho ư ng gi i h n cong kh năng s n xu t? cơ chế môi trư ng tất cả th nh hư ng nh ng ánh i này như th nào? Gi i áp: C kh năng công ngh c a n n khiếp t và i u ki n sinh thái có th nh lỗi ng s ánh i d c theo ư ng cong kh năng s n xu t. Nh lỗi ng gồm h i i v i môi trư ng xu t hi n là do n n kinh t s d ng mẫu tài nguyên vạn vật thiên nhiên và bởi ch t th i c a quá trình s n xu t với tiêu dùng. I m i công ngh có tác dụng gi m lư ng u vào ho c ch t th i mang đến m i ơn v u ra tất cả th làm d ch chuy n ư ng cong kh năng s n xu t lên phía bên trên – nhi u hàng hoá ư c s n xu t hơn cho m i ơn v ch t lư ng môi trư ng. I u này là úng vào trư ng h p. Tái ch và tái s d ng công ngh . Cơ chế cũng tất cả th nh hỏng ng nh ng ánh i ó b ng biện pháp khuy n khích ngư i chi tiêu và sử dụng và các hãng th c hi n nghiên c u với phát tri n (R&D) với áp d ng công ngh cho phép gi m nh hư ng môi trư ng cho m i ơn v u ra. Chủ yếu ph cũng đều có th th c hi n R&D với cung c p. Thông tin v những công ngh s n tất cả nh ng ư ng cong kh năng s n xu t ti m năng gồm th ư c th c hi n (ví d ti m năng t Cơ ch vạc tri n s ch mang đến c nư c phạt tri n cùng ang vạc tri n). Cu i cùng, phương châm c a vi c c i thi n sinh thái gi m thi u nh ng ánh i bao gồm th ư c th o lu n. Ý tứ ng là những cá th trong m t cân b ng sinh thái xanh t o ra ch t th i với s d ng các u vào gia hạn s ho t ng c a h sinh thái như là m t t ng th .Environmental Economics Teachers’ Manual 2005 3Câu h i 3. Hãy ch rõ i m i công ngh cho phép các thương hiệu s n xu t hàng hoá và d ch v v i ô nhi m ít hơn hẳn như là th nào? S d ng th ư ng cong kh năng s n xu t gi i thích. Gi i áp: Nhi u hàng hoá hơn có th s n xu t v i m i ơn v ch t lư ng môi trư ng ư ng cong gi i h n kh năng s n xu t d ch chuy n (xem Sơ 1.1 vào sách do Fill and Olewiler biên so n) lên phía trên, v i m c ch t lư ng môi trư ng không thay i. Ch t lư ng môi trư ng tạo thêm ho c gi m xu ng tuỳ thu c vào ư ng thờ ơ c a c ng ng/xã h i (CIC). Gi s công ngh tăng lên có thể chấp nhận được ngư i ta gồm nhi u nhỏ hơn. M c tiêu dùnh bình quân u ngư i gi m th phường s làm tăng giá tr c a hàng hoá so v i v i ch t lư ng môi trư ng tạo cho ư ng lãnh đạm c a c ng ng tr phải b t rộng th hi n s n lòng c n biên cao hơn nữa trong ánh i ch t lư ng môi trư ng đến hàng hoá. Vào trư ng h p. Này, ch t lư ng môi trư ng b gi m th phường so v i trư c nỗ lực i công ngh . ó là nh ng gì di n ra trong su t l ch s . M t khác, n u ngư i ta giàu hơn m c trung bình, h có th tất cả ư c giá chỉ tr tạo thêm t ch t lư ng môi trư ng so v i tiêu dùng. Trong trư ng h phường này CIC s tr yêu cầu d c hơn ph n ánh s n lòng c n biên th p hơn ánh i ch t lư ng môi trư ng mang lại hàng hoá. Câu h i 4. Anh/ch hãy mang đến bi t b t kỳ khuy n khích nào bao gồm tác ng nh t cửa hàng v i tính b n v ng? Anh/ch hãy mang lại bi t b t kỳ khuy n khích nào gồm tác ng ngư c l i? làm cho th nào bao gồm th cụ i nh ng khuy n khích bao gồm tác ng ngư c l i ó? Gi i áp: Trư c h t c n ph i tr l i nh ng hành động nào thì nh t quán v i phát tri n b n v ng. Vào nhi u trư ng h p, ây là v n tranh cãi. Ví d , ngư i ta tin tứ ng r ng m i thời điểm m i vị trí tái ch nhi u rộng là i u t t n u mu n t ư c b n v ng b i vì nó gi m c lư ng ch t th i cùng m c khai thác tài nguyên nguyên thu .

Xem thêm: Những Câu Nói Của Albert Einstein Thay Đổi Cuộc Đời Bạn Trong 2021

I u này không ph i bao giờ cũng úng. Tái ch s d ng tài nguyên vạn vật thiên nhiên và năng lư ng. Nh ng chuy n xe tương đối c a các cá thể ch v i m c tiêu duy nh t là ưa ch t th i n những phương ti n tái ch có th gây ra thi t h i môi trư ng l n hơn vày t cháy nhiên liêu so v i thi t h i chống tránh. T vi n c nh cố i khí h u, gi m t cháy nhiên li u t lòng t ch c ch n luôn luôn có tác dụng tăng tri n v ng b n v ng. I l i b ng thuy n, tàu l a, ho c xe pháo buýt, ch ko ph i b ng xe khá cá nhân, nhìn bao quát là nh t cửa hàng v i tính b n vũng hơn. Cơ c u khuy n khích ch n l a phương ti n giao thông vận tải thay i theo theo t ng qu c gia với i u ki n a phương. Chũm i khuy n khích theo hỏng ng gi m s d ng xe cộ hơi cá nhân và máy bay là m tv n c a chính sách chính ph . Xu t phân phát t th c t ph n l n ngư i những nư c công nghi p phát tri n gồm thói quen s d ng xe pháo hơi bốn nhân và máy bay, với h th ng cai tr bao gồm tính dân ch hi n có những xã h i ó, tri n v ng núm i khuy n khích theo hư ng ó là tất cả l không l n. Bao gồm th k n là vi c th i rác, tải s n ph m v i nhi u bao bì so v i không bao bì, t i thi u hoá s d ng nư c c a những h gia ình.Environmental Economics Teachers’ Manual 2005 4BÀI 2: M I quan H GI A MÔI TRƯ NG VÀ N N khiếp T VÀ T NG quan tiền V NH NG V N TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯ NG CH1: M i quan liêu h gi a môi trư ng với n n gớm tNgu n: F & O, Chương 2; với F, O, & F 2002 Câu h i 1: Tăng trư ng dân s vào Sơ 2.1? Gi i áp: Tăng trư ng dân s phá v quan lại h tr c ti p. Gi a kh i lư ng v t ch t và năng lư ng ư c ưa vào h th ng với kh i lư ng vạc th i. Tăng trư ng có nghĩa m t ph n c a khoáng sản tích lu vào dân s ang tăng. I u này cũng úng mang đến h th ng v t ch t, nhu s tích t c a tài s n v t ch t. Ch ng nào tăng trư ng v n ti phường t c s khác nhau gi a u vào cùng u ra v n t n t i. Câu h i 2: N u t t c các hàng hoá có th cầm i ngay lập tức t c thì (overnight) chúng gồm th t n t i thọ g p ôi so v i trư c ây, i u này làm vậy i các dòng luân chuy n vào Sơ 2.1 như th nào? Gi i áp: i u này s có tác dụng gi m r t l n lư ng ch t th i b i bởi nó làm cho gi m m t phương pháp áng k lư ng tài nguyên duy trì các ho t ng khiếp t m t m c nh t nh. Th c ch t, ó là s gi m Rp, theo thu t ng c a mô hình. T t nhiên, i u này không phá v cân nặng b ng dài h n c a u vào với ch t th i. Mà lại lư ng khoáng sản c n thi t ph c v mang lại m t m c ho t ng ghê t nh t nh cũng giống như lư ng ch t th i s gi m i m t n a. Câu h i 3: M t lư ng ch t th i ư c th i vào m t th i i m như thế nào ó m t ở đâu ó có th là ch t khiến ô nhi m; n u nó ư c th i m t th i i m không giống ho c m t vị trí khác thì nó có th không t o thành ch t tạo ô nhi m. T i sao i u này l i úng? Gi i áp: Câu h i này nh m nh n m nh r ng ko ch bao gồm lo i ch t th i là quan liêu tr ng, nhưng c lúc nào và âu nó ư c th i. Ch t ô nhi m là đồ vật gi ó gây thi t h i, và m c thi t h i ph thu c vào kh năng h p. Ph / ng hoá c a môi trư ng cũng như dân s cùng tài nguyên sinh thái xanh ti p xúc v i ch t th i. Ví d : ti ng n t sân bay g n thành ph và thuộc m c ti ng ôn như v y nhưng sân bay xa; ch t th i vị không khí với theo vào th i gian hoán ngh ch nhi t so v i nh ng ngày l ng gió. Câu h i 4: T i sao nh ng ch t khiến ô nhi m tích lu t n t i thọ l i cực nhọc qu n lý hơn ch t tạo ô nhi m ko tích lu t n t i trong th i gian ng n? nh hư ng như th làm sao n s cân b ng c a những dòngEnvironmental Economics Teachers’ Manual 2005 5 Gi i áp: Ch t gây ô nhi m ko tích lu , t n t i trong th i gian ng n khiến thi t h i với bi n m t, cho nên vì vậy n u bọn họ mu n gi m thi t h i chúng ta ch c n gi m m c th i hi n th i. Tuy nhiên ch t th i tích lu t n t i ó ây tạo thi t h i trong tương lai, vày v y c n th y trư c qu n lý thi t h i, và i u ó thư ng khó t ư c. I u ó là hóc búa vị vi c nghiên c u tr nên trở ngại hơn - ph i d báo nh lỗi ng lâu dài trong tương lai; cùng nó hóc búa bởi ngư i ta thư ng th c hi n đưa ra t kh u theo th i gian. Câu h i 5. Gi s chúng ta quan cạnh bên th y phân phát th i ch t ô nhi m gi m xu ng dẫu vậy ch t lư ng môi trư ng không tăng thêm – gồm th gi i say đắm i u này như th nào? Gi i áp: M t s tại sao ư c li t kê: 1) m c phân phát th i tất cả th gi m tuy nhiên ch t ô nhi m gồm tính tích lu bắt buộc lư ng ch t ô nhi m tăng lên. Ch t ô nhi m gi m xu ng, t c phân hu ho c h p th c a môi trư ng t nhiên ph i lơn hơn t c th i ch t ô nhi m, 2) Trư c khi gi m th i ch t lư ng môi trư ng có th ã b suy thoái và khủng hoảng n n i m c th i th phường cũng tạo thi t nhị như m c th i cao gây nên, 3) gồm th gồm s tr gi a phân phát th i với thi t h i môi trư ng vì chưng tính ph c t p c a h sinh thái. H sinh thái có th t m c thi t h i ngư ng và sau ó nó hu ho i m t giải pháp nhanh chóng. 4) Thi t h i môi trư ng gồm th bởi vì nh hư ng k t h p t nh ng ch t khiến ô nhi m khác nhau. Ví d , các nhà khoa h c report r ng m c khí CO2 cao có th làm cho tăng t c hình thành những l h ng ô zôn, 5)M c d u phát th i m t ch t gây ô nhi m là th p hơn, các hãng gồm th tìm gi i pháp thế th , nh ng gi i pháp này cũng khiến thi t h i. Câu h i 6: “Vi c nghiên c u các v n tài nguyên vạn vật thiên nhiên c n ph i th a nh n t m quan tiền tr ng v k thu t/khoa h c, tởm t , và chính tr xóm h i”. Hãy gi i ưa thích ( Trích d n t Perman, Ma, McGilvray, và Common, 2003) Gi i áp: Trích d n này g i ý r ng gồm ư c l i gi i áp y với ch t ch v v n tài nguyên thiên nhiên c n áp d ng phương thức a ngành. Tuy nhiên, trong nghiên c u v n môi trư ng, công ty kinh t s s m phân phát hi n ra r ng s tác ng qua l i gi a h th ng ghê t và môi trư ng òi h i c n ph i ưa vào các n i dung, phương thức c a khoa h c t nhiên, trái t và s s ng. Hơn th n a, v n phân ph i thu nh p và c a c i vào nư c cùng qu c t cùng qua th i gian, và v n thi t l phường và th c hi n chính sách m b o ch c ch n r ng nh ng ân cần v làng h i bao gồm tr s luôn luôn là có ý nghĩa.BÀI 3: NGUYÊN NHÂN C A CÁC V N CH: vì sao ch y u c a những v nMÔI TRƯ NGmôi trư ng bên trên th gi i là gì?Ngu n: Field & Olewiler, trang 84, và Forsdyke, Field với Olewiler, 2002Environmental Economics Teachers’ Manual 2005

Bài viết liên quan