Tra từ điển pháp việt

Share:
Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang đọc: Tra từ điển pháp việt

*
*
*

Từ điển Pháp Việt.French-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu vớt từ điển WordNet, từ bỏ điển Collocation. Tra cứu giúp nghữ pháp

Bạn có thể cài đặt app ứng dụng từ điển bên trên Windows nhằm tra trường đoản cú điển dễ dàng khi gọi văn bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
từ bỏ điển a walking (living) dictionary: tự điển sống, người học rộng lớn biết các (định ngữ) có đặc thù từ điển, có tính chất sách vở a dictionary style: văn sách vở và giấy tờ dictionary English: tiếng Anh sách vở và giấy tờ
folder
contents dictionary entry : điểm vào thư mục chương trình
trường đoản cú điển
IRDS (information resource dictionary system) : hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
automatic dictionary : từ bỏ điển tự động
composite external symbol dictionary : từ điển ký hiệu ngoài phối hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : trường đoản cú điển ký kết hiệu ngoài phức tạp
computer dictionary : từ điển máy tính
descriptor dictionary : tự điển biểu đạt
dictionary code : mã từ bỏ điển
dictionary order : vật dụng tự từ bỏ điển
electronic commerce dictionary : từ điển điện tử
external symbol dictionary : trường đoản cú điển ký kiệu xung quanh
frequency dictionary : trường đoản cú điển gia tốc
information resource dictionary (IRD) : trường đoản cú điển nguồn thông tin
information resource dictionary schema : sơ thứ từ điển nguồn tin tức
information resource dictionary system (IRDS) : hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
integrated data dictionary : từ bỏ điển tài liệu tích vừa lòng
machine dictionary : tự điển lắp thêm
main dictionary : từ điển chính
mechanical dictionary : từ điển cơ giới
relocation dictionary : từ bỏ điển gửi vị
relocation dictionary : tự điển đưa vị trí
relocation dictionary : từ điển xác định lại
relocation dictionary : từ bỏ điển tái xác định
reverse code dictionary : tự điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
trường đoản cú điểm nguồn thông tin

Xem thêm: Bệnh Viện Nhi Đồng Tp - Tác Hại Của Thuốc Tăng Lực Có Hay Không

*

*

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided to consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how to lớn use dictionaries | compile, write | edit | publish

Bài viết liên quan