This Morning Là Thì Gì

Share:

Đây là tất cả những gì mình nhớ được và ghi chú ra . Ví như mọi người đọc thấy thiếu và sai ở ở đâu đó thì reply giùm mình nhé, nếu hợp lý mình đang sửa lại ( chắc chắn rằng là thiếu, tại đây mình chỉ ghi ra những kiến thức và kỹ năng cơ phiên bản và thường được sử dụng nhất ). Chúng ta xem đó là một bài bác chia sẻ, mỗi người share một ít chứ chưa phải là sách tuyệt giáo trình đâu nhé. Tuy vậy nếu thấy đúng các chúng ta cũng có thể áp dụng để làm bài tập kia

*

Đây là tin tức quảng cáo của grimaceworks.com

Đăng ký kết nhận hỗ trợ tư vấn về khóa huấn luyện 48 giờ luyện thi ĐẠT TOEIC 450+ tại
Hết quảng cáo

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (Simple Present):

CÔNG THỨC

a) Với đụng từ tobe(+) S+ AM/IS/ARE + O(-) S + AM/IS/ARE + NOT + O(?) AM/IS/ARE + S + O

b) Với rượu cồn từ thường(+) S + Vs/es + O(-) S+ DO/DOES + NOT + V +O(?) DO/DOES + S + V+ O

Từ nhận biết: always, every, usually, often, generally, frequently.Bạn vẫn xem: This morning là thì gì

Cách dùng:

+ Thì hiện tại đơn diễn đạt một chân lý , một thực sự hiển nhiên.

Bạn đang đọc: This morning là thì gì

Ex:The sun rises in the East.Tom comes from England.

+ Thì hiện tại đơn mô tả 1 kinh nghiệm , một hành vi xảy ra liên tục ở hiện tại.Ex:Mary often goes lớn school by bicycle.I get up early every morning.

+ Thì bây giờ đơn diễn đạt năng lực của con bạn :Ex : He plays badminton very well

Lưu ý : ta thêm “es” sau những động từ bỏ tận cùng là : O, S, X, CH, SH.

2. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (Present Continuous):

Công Thức :

(+) S + be (am/ is/ are) + V_ing + O(-) S+ BE + NOT + V_ing + O(?) BE + S+ V_ing + O

Từ nhận biết: now, right now, at present, at the moment,…

Cách dùng:

+ Thì lúc này tiếp mô tả một hành động đang ra mắt và kéo dài dài một thời gian ở hiện nay tại.Ex: The children are playing football now.

+ Thì hiện tại tại tiếp diễn cũng thường tiếp theo sau câu đề nghị, mệnh lệnh.Ex:Look! the child is crying.Be quiet! The baby is sleeping in the next room.

+ Thì hiện tại tại tiếp nối còn diễn tả 1 hành động xảy ra lặp đi tái diễn dùng cùng với phó trường đoản cú ALWAYS :Ex : He is always borrowing our books và then he doesn’t remember -

+ Thì hiện tại tại tiếp diễn còn được dùng để biểu đạt một hành động sắp xảy ra ( sinh hoạt tương lai gần)Ex: He is coming tomrow

Lưu ý : Không cần sử dụng thì này với những động từ chỉ nhấn thức đưa ra giác như : lớn be, see, hear, understand, know, lượt thích , want , glance, feel, think, smell, love. Hate, realize, seem, remmber, forget,…Ex:I am tired now.She wants lớn go for a walk at the moment.Do you understand your lesson?

3. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (Simple Past):

Công Thức

a) Với rượu cồn từ tobe

(+) S + WAS/WERE + O(-) S+ WAS/ WERE + NOT + O(?) WAS/WERE + S+ O ?

b) Với hễ từ thường

(+) S + V_ed + O(-) S + DID+ NOT + V + O(?) DID + S+ V+ O ?

Từ nhấn biết: yesterday, yesterday morning, last week, las month, last year, last night.

Cách dùng: Thì vượt khứ đơn diễn tả hành đụng đã xảy ra và dứt trong quá khứ với thời hạn xác định.Ex:I stayed at home last nightDid you have a buổi tiệc nhỏ last week?

4. THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN (Past Continuous):

Công Thức :

(+) S + was/were + V_ing + O(-) S + was/were + NOT+ V_ing + O(?) was/were + S+ V_ing + O ?

Từ nhận biết: While, at that very moment, at 10:00 last night, & this morning (afternoon)…

Cách dùng:

+ họ dùng thì quá khứ tiếp diễn khi ước ao nhấn mạnh tình tiết hay quy trình của sự đồ gia dụng hay sự việc hoăc thời gian sự vật dụng hay vấn đề đó ra mắt (Nếu chúng ta chỉ muốn nói tới một sự việc nào kia trong quá khứ thì chúng ta cũng có thể sử dụng thì quá khứ đơn).Ex: While I was driving home, Peter was trying desperately to tương tác me.

+Chúng ta sử dụng thì vượt khứ tiếp diễn để mô tả 1 hành động đang diễn ra trong quá khứ thì có hành động khác xen vào.Ex: I was walking in the street when I suddenly fell over.

5. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH (Present Perfect):

Công Thức

(+) S + have/ has + Past participle + O(-) S + have/ has + NOT+ Past participle + O(?) have/ has +S+ Past participle + O

Từ thừa nhận biết: already, not…yet, just, ever, never, since, for, recenthy, before…

Cách dùng:

Thì hiện tại hoàn thành miêu tả hành hễ đã xẩy ra hoặc chưa khi nào xảy ra làm việc 1 thời gian không khẳng định trong quá khứ.Ex: I have been khổng lồ London

+Thì hiện tại chấm dứt cũng biểu đạt sự lập đi lập lại của 1 hành vi trong thừa khứ.Ex: We’ve been khổng lồ Singapore a lot over the last few years.

*** + Thì hiện tại kết thúc cũng được dùng với i since và for.***

Chúng ta sử dụng thì hiện tại chấm dứt khi nói đến trải nghiệm hay kinh nghiệm. Họ thường cần sử dụng ‘ever’ và ‘never’ khi nói đến kinh nghiệm.Ex: Have you ever been to lớn Argentina?

6. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (Present Perfect Continuous):

Công Thức

(+) S + have/ has + been + V_ing + O(-) S + have/ has + been + NOT + V_ing + O(?) have/ has +S + been + V_ing + O

Từ thừa nhận biết: all day, all week, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, & so far.

Xem thêm: Giày Hay Giầy, Dang Tay Hay Giang Tay, Dì Hay Gì Đúng Chính Tả?

Cách dùng:

+ Thì hiện tại tại kết thúc tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời hạn của 1 hành động đã xẩy ra trong quá khứ và liên tiếp tới hiện tại (có thể tới tương lai).Ex: We’ve been working really hard for a couple of months.

+ bọn họ sử dụng thì này nhằm nói về sự việc đã kết thúc nhưng bọn họ vẫn còn thấy ảnh hưởng hay dấu tích về nó.Ex: Oh, the kitchen is a mess. Who has been cooking?

+ Thì hiện tại xong xuôi tiếp diễn cũng rất có thể được áp dụng để nói về các sự việc xảy ra ở thừa khứ cùng vẫn chưa dứt ở hiện tại.Ex: I’ve been learning Spanish for trăng tròn years and I still don’t know very much.

7. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH (Past Perfect):

Công Thức

(+) S + had + Past Participle + O(-) S + had + NOT+ Past Participle + O(?) had + S+ Past Participle + O

Từ nhận biết: after, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for…

Cách dùng:

+ mô tả một hành vi xảy ra trước một hành vi khác trong quá khứ.Ex: The police camewhen the robber had gone away.

2. Dùng để mô tả hành vi trước một thời gian xác minh trong thừa khứ.Ex: I had finished my homework before 10 o’clock last night.

8. THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (Pas Perfect Continuous):

Công Thức

(+) S + had + been + V_ing + O(-) S + had + been + NOT+ V_ing + O(?) had + been + S + V_ing + O

Từ dấn biết: until then, by the time, prior lớn that time, before, after.

Cách dùng:

+ diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ (nhấn táo tợn tính tiếp diễn)Ex: I had been thinking about that before you mentioned it

+. Mô tả một hành động kéo dài liên tục đến một hành vi khác trong thừa khứEx: We had been making chicken soup, so the kitchen was still hot and steamy when she came in

9. THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN (Simple Future):

Công Thức

(+) S + shall/will + V(infinitive) + O(-) S + shall/will + NOT+ V(infinitive) + O(?) shall/will + S + V(infinitive) + O?

Cách dùng:

+ mô tả một ra quyết định ngay tại thời gian nói (On-the-spot decision)Ex:

Hold on. I‘ll geta pen.We will seewhat we can vì to help you.

+ miêu tả lời dự đoán không tồn tại căn cứEx:

People won’t goto đời yamaha jupiter before the 22nd century.Who vì you think will getthe job?

+ diễn đạt những sự việc chắc chắn rằng sẽ xẩy ra trong tương lai.Ex: The sun will rise over there tomorrow morning.

Từ nhấn biết: tomorrow, next + time, in the future, in future, from now on…

DẠNG ĐẶC BIỆT: be going to ( tương lai ngay sát )

Cấu trúc:

(+) S + is/am/are + going lớn + V(-) S + is/am/ are not + going to lớn + V(?)Is/Am/ Are + S + going to lớn + V

Cách dùng:

+ biểu đạt một kế hoạch, dự tính (intention, plan)Ex:

I have won $1,000. I am going to buya new TV.When are you going to lớn goon holiday?

+ miêu tả một lời dự đoán dựa vào hoăc ko cần phụ thuộc vào bằng hội chứng ở hiện tạiEx:

The sky is very black. It is going lớn snow.My monster isn’t going to be very happy!

Từ dấn biết: tomorrow; the day after tomorrow; next; in+ thời hạn ở tương lai…

10. THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN (Future Continuous):

Công thức

(+) S + shall/will + be + V_ing+ O(-) S + shall/will + NOT+ be + V_ing+ O(?) shall/will +S+ be + V_ing+ O

Từ dấn biết: in the future, next year, next week, next time, và soon…

Cách dùng:

+ Thì tương lai tiếp diễn biểu đạt hành động sẽ đang xẩy ra ở một thời điểm nào đó trong tương lai.Ex:

I will be sending in my application tomorrowNext week at this time, you will be lyingon the beach

+ diễn đạt một dự tính đã được sắp đặt trong tương laiEx: Ann will be helping us khổng lồ hold the buổi tiệc nhỏ (ngủ ý đã chuẩn bị xếp)

+ diễn tả một hành động không ý định trước những xẩy ra như một thông lệ.Ex: I will be seeing Mary tomorrow at school

+ diễn đạt một hành vi sẽ xảy ra và kéo dài trong một khoảng thời hạn nào đó ở tương lai.Ex: I shall be swimming all day long tomorrow

11. THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH (Future Perfect):

Công thức

(+) S + shall/will + have + Past Participle(-) S + shall/will + NOT+ be + V_ing+ O(?) shall/will + NOT+ be + V_ing+ O

Dấu hiệu thừa nhận biết: các cụm từ chỉ thời hạn đi kèm:– By + mốc thời gian (by the kết thúc of, by tomorrow)

By thenBy the time+ mốc thời gian…

Cách dùng: Thì tương lai trả thành diễn đạt 1 hành vi trong tương lai sẽ xong trước hoặc tại một thời điểm vào tương lai.Ex:

She will have finishedwriting the report before 8 o’clockThey will have completed the building by the kết thúc of this year

12.THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN (Future Perfect Continuous):

Công Thức

(+) S + shall/will + have been + V_ing + O(-) S + shall/will + NOT+ have been + V_ing + O(?) shall/will + S+ have been + V_ing + O

Cách dùng:

_ Kết hợp với mệnh đề thời gian ( by the time + thì hiện tại đơn, … )Ex: James will have been teaching at the university for more than a year by the time he leaves for Asia.

_Thì tương lai xong tiếp diễn mô tả một hành vi xảy ra kéo dài cho tới một thời khắc nào đó sau đây và nhấn mạnh vấn đề tính liên tục.Ex: We’ll have been studying for an hour when he comes.

Bài viết liên quan