STATEMENT OF CASH FLOWS LÀ GÌ

Share:

Trong các báo cáo tài chính, report lưu giao dịch chuyển tiền tệ là một trong những trong những báo cáo quan trọng nhất. Với ngày hôm nay, mình sẽ bao quát những ngôn từ cơ phiên bản và phương thức lập loại report này.

Bạn đang đọc: Statement of cash flows là gì

I. Định nghĩa

Báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ là báo cáo tài bao gồm tổng hợp, bội phản ánh việc hình thành và sử dụng lượng tiền phát sinh trong kỳ report của doanh nghiệp. Tin tức về lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ của người sử dụng cung cấp cho tất cả những người sử dụng thông tin có đại lý để đánh giá khả năng tạo thành các khoản tiền và việc sử dụng những khoản chi phí đã tạo ra đó trong chuyển động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Ví dụ:

*

_Báo cáo tài bao gồm tháng 3/2015-Công ty Ge-Shen Corporation Bhd - Malaysia _

Đối với chuẩn chỉnh mực kế toán việt nam thì báo cáo lưu chuyển khoản tệ bao gồm tiền trên quỹ, chi phí đang đưa và các khoản tiền gửi không kỳ hạn, còn các khoản tương tự tiền là các khoản chi tiêu ngắn hạn (không quá 3 tháng tính từ lúc ngày mua khoản đầu tư đó), có khả năng thay đổi dễ dàng thành một lượng tiền khẳng định và không có khá nhiều rủi ro trong thay đổi thành chi phí (kỳ phiếu ngân hàng, tín phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi,…). Công ty được trình diễn các luồng chi phí từ 3 chuyển động chính bao hàm kinh doanh, đầu tư chi tiêu và vận động tài chính theo phương pháp phù hợp độc nhất với điểm lưu ý kinh doanh của doanh nghiệp.

Luồng tiền tạo nên từ hoạt động kinh doanh - Cash flows from operating activities

Là luồng tiền có liên quan đến các chuyển động tạo lợi nhuận chủ yếu của bạn và các hoạt động khác chưa hẳn là hoạt động đầu tư chi tiêu và vận động tài chính, nó báo tin cơ phiên bản để reviews khả năng tạo ra tiền của bạn từ các hoạt động kinh doanh để trang trải những khoản nợ, duy trì các hoạt động, trả cổ tức và thực hiện các hoạt động đầu tư chi tiêu mới mà không bắt buộc đến những nguồn tài bao gồm từ bên ngoài.

Luồng tiền gây ra từ hoạt động đầu tư- Cash flows from investing activities

Là luồng tiền có tương quan đến việc chọn mua sắm, xây dựng, nhượng bán, thanh lý gia sản dài hạn và những khoản đầu tư chi tiêu khác ko thuộc những khoản tương đương tiền.

Luồng tiền gây ra từ chuyển động tài bao gồm - Cash flows from financing acitivities

Là luồng tiền có liên quan đến việc thay đổi quy mô với kết cấu của vốn chủ mua và vốn vay của doanh nghiệp.

II. Các cách thức lập report lưu giao dịch chuyển tiền tệ

Có 2 cách thức lập báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ:

Phương pháp loại gián tiếp

Phương pháp trực tiếp

2 cách thức này chỉ khác biệt trong phần 1 “Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động sản xuất ghê doanh”, còn phần “Lưu chuyển tiền từ vận động đầu tư” và “Lưu chuyển khoản từ họa đụng tài chính” thì tương tự nhau.

Phương pháp trực tiếp

Theo phương pháp này, báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập bằng phương pháp xác định và phân tích trực tiếp những khoản thực thu, thực chi bởi tiền theo từng ngôn từ thu, chi trên các sổ kế toán tài chính tổng hợp và chi tiết của doanh nghiệp.

Cách lập từng chỉ tiêu ví dụ như sau:

1.1 vận động kinh doanh -Cash flows from operating activities

Tiền thu từ chào bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác: là tiêu chí phản ánh toàn bô tiền đang thu theo tổng giá thanh toán từ buôn bán hàng, sản phẩm, dịch vụ, phí, hoa hồng cùng các lợi nhuận khác vì chưng mục đích thương mại (nếu có), trừ các khoản doanh thu được khẳng định là luồng tiền từ hoạt động đầu tư trong kỳ báo cáo.

Tiền bỏ ra trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ: phản ánh tổng số tiền đang trả cho những người bán(theo tổng giá thanh toán) trong kỳ cho những người bán, người cung ứng hàng hóa, dịch vụ,…

Tiền bỏ ra trả cho những người lao động: phản ánh tổng số tiền đã trả cho tất cả những người lao đụng trong kỳ báo cáo về tiền lương, tiền công, phụ cấp, chi phí thưởng doa doanh nghiệp lớn đã thanh toán giao dịch hoặc trợ thời ứng.

Tiền chi trả lãi vay: phản ảnh tổng số chi phí lãi vay đã trả vào kỳ bao gồm cả tiền lãi phạt sinh và trả ngay kỳ này, tiền lãi vay bắt buộc trả gây ra từ những kỳ trước mà kỳ này bắt đầu trả với lãi chi phí vay trả trước trong kỳ này.

Tiền bỏ ra nộp thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp: phản ánh tổng số tiền vẫn nộp thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp mang đến nhà nước vào kỳ bao hàm số chi phí thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp sẽ nộp của kỳ này, số thuế thu nhập doanh nghiệp còn nợ từ các kỳ trước đã nộp trong kỳ này và số thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp nộp trước.

Tiền thu không giống từ chuyển động kinh doanh: là các khoản thu xung quanh các vận động phía bên trên .

Tiền đưa ra khác từ vận động kinh doanh: phản chiếu tổng số chi phí đã bỏ ra và các khoản khác ngoài những khoản chi phí chi tương quan đến chuyển động sản xuất, sale trong kỳ report đã đề đạt như trên.

Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ hoạt động kinh doanh - Net cash from operating activities: phản chiếu số chênh lệch thân tổng số tiền thu với tổng số tiền ném ra trong kỳ báo cáo.

1.2 chuyển động đầu tư-Cash flows from investing activities

Các luồng tiền vào với ra trong kỳ hoạt động đầu tư chi tiêu được xác định bằng phương pháp phân tích với tổng thích hợp trực tiếp những khoản chi phí thu vào và ném ra theo từng văn bản thu, bỏ ra từ các ghi chép kế toán tài chính của doanh nghiệp.

Các tiêu chí thường gặp gỡ của chuyển động này:

Tiền chi để sở hữ sắm, xây dừng tài sản cố định và các tài sản lâu dài khác: phản ánh tổng số chi phí đã chi ra để mua sắm, xây dựng, tiền bỏ ra cho tiến trình triển khai đã làm được vốn hóa thành gia sản cố định, chi cho chuyển động xây dựng cơ bạn dạng dở dang, đầu tư chi tiêu bất động sản vào kỳ báo cáo.

Tiền thu từ chuyển động thanh lý, nhượng cung cấp tài sản thắt chặt và cố định và các tài sản lâu năm khác: tiêu chuẩn này phản ánh số chi phí thuần vẫn thu từ việc thanh lý, nhượng cung cấp tài sản cố định và thắt chặt và bđs nhà đất trong kỳ báo cáo.

Xem thêm: " Lắc Tay Vàng 24K Nam - Lắc Tay Vàng Giá Tốt Tháng 10, 2021 Trang Sức Nam

Tiền đưa ra cho vay, mua các công cố gắng nợ của đơn vị khác: tiêu chí này phản ảnh tổng số tiền đang chi bên khác vay, chi mua các công rứa nợ của đơn vị chức năng khác (mua trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu…) vì mục tiêu nắm giữ đầu tư trong kỳ báo cáo. Tiêu chí này không bao hàm tiền đưa ra mua các công vậy nợ được coi là các khoản tương đương tiền và mua các công cầm cố nợ vì mục đích thương mại.

Tiền thu hồi cho vay, cung cấp lại những công ráng của đơn vị chức năng khác: phản ánh tổng số tiền vẫn thu từ các việc thu hồi lại số tiền cội đã mang lại vay, thu từ phân phối hoặc thanh toán những công núm nợ của đơn vị khác trong kỳ báo cáo. Số liệu chỉ tiêu này không bao hàm tiền thu từ chào bán công cầm cố nợ được xem như là các khoản tương đương tiền cùng bán các công ráng nợ vì mục tiêu thương mại.

Tiền chi đầu tư chi tiêu vốn vào đơn vị chức năng khác: tiêu chuẩn này đề đạt tổng số tiền đã ném ra trong kỳ báo cáo để đầu tư chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác trong kỳ báo cáo, bao gồm tiền chi chi tiêu vốn dưới bề ngoài mua cổ phiếu, góp vốn vào doanh nghiệp con, cơ sở marketing đồng kiểm soát, doanh nghiệp liên kết…

Tiền thu hồi đầu tư vốn vào đơn vị khác: đề đạt tổng số tiền đang thu từ các việc thu hồi những khoản đầu tư chi tiêu vốn vào đơn vị khác (do phân phối hoặc thanh lý các khoản vốn đã chi tiêu vào đơn vị chức năng khác) vào kỳ report (không bao gồm tiền thu bởi vì bán cổ phiếu đã thiết lập vì mục tiêu thương mại).

Thu lãi tiền cho vay, cổ tức cùng lợi nhâunj được chia: phản chiếu số tiền vẫn thu về các khoản chi phí lãi mang lại vay, lãi tiền gửi, lãi từ cài đặt và nuốm giữ các công chũm nợ, cổ tức với lợi nhuận nhận được từ góp vốn vào đơn vị chức năng khác trong kỳ báo cáo.

Lưu chuyển khoản thuần tự hoạt động chi tiêu - Net cash from investing activities: đề đạt số chênh lệch giữa tổng số tiền thu cùng tổng số tiền ném ra cho hoạt động đầu tư chi tiêu trong kỳ báo cáo.

1.3 vận động tài thiết yếu -Cash flows from financing acitivities

Tiền thu từ gây ra cổ phiếu, dấn vốn góp của chủ sở hữu: đề đạt tổng số tiền đang thu do những chủ sở hữu của công ty góp vốn bên dưới các vẻ ngoài phát hành cổ phiếu thu bằng tiền (số tiền thu thực tiễn theo giá chỉ phát hành), chi phí thu góp vốn bởi tiền của những chủ sở hữu, tiền thu do nhà nước cung cấp vốn trong kỳ báo cáo. Tiêu chuẩn này không bao gồm các khoản vay với nợ đươc gửi thành vốn cp hoặc dìm vốn góp của các chủ sỡ hữu bởi tài sản.

Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, thâu tóm về cổ phiếu của công ty đã phân phát hành: đề đạt tổng số tiền vẫn trả do hoàn trả vốn góp cho những chủ sở hữu của công ty dưới các hiệ tượng hoàn trả bằng tiền hoặc thâu tóm về cổ phiếu của người tiêu dùng đã phân phát hành bởi tiền nhằm huỷe quăng quật hoặc áp dụng làm cp ngân quỹ trong báo cáo.

Tiền vay ngắn hạn, lâu dài nhận được: tiêu chí này phản ảnh tổng số tiền doanh nghiệp đã nhận được vị đi vay các ngân hàng, tổ chức tài bao gồm và các đối tượng người sử dụng khác vào kỳ báo cáo. Đối với những khoản vay bằng trái phiếu, số tiền đã thu được phản chiếu theo số thực thu (bằng mệnh giá tría phiếu kiểm soát và điều chỉnh với các khoản chiết khấu, phụ trội trái phiếu hoặc trả lãi trái khoán trả trước.

Tiền bỏ ra trả nợ gốc vay: phản chiếu tổng số tiền sẽ trả cho các khoản nợ nơi bắt đầu vay ngắn hạn, vay dài hạn, nợ mướn tài bao gồm của ngân hàng, tổ chức tài chính và các đối tượng khác vào kỳ báo cáo.

Tiền bỏ ra trả nợ mướn tài chính: phản ánh số tiền đã đưa ra trả số tiền nợ thuê tài chủ yếu trong kỳ báo cáo.

Cổ tức, lợi nhuận sẽ trả mang lại chủ sở hữu: phản chiếu tổng số chi phí đã đưa ra trả đến cổ tức và lợi nhuận cho những chủ sở hữu của người tiêu dùng trong kỳ báo cáo.

Lưu chuyển tiền thuần từ bỏ hoạt động đầu tư chi tiêu - Net cash from investing activities: đề đạt số chênh lệch thân tổng số tiền thu cùng tổng số tiền chi ra cho hoạt động chi tiêu trong kỳ báo cáo.

Và phần cuối cùng của bảng report lưu giao dịch chuyển tiền tệ sẽ có được các loại thông tin tài khoản chính sau:

- Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ - Net decrease/(increase) in cash và cash equivalents

Phản ánh chênh lệch giữa tổng số chi phí thu vào với toàn bô tiền chi ra từ bố hoạt động: gớm doanh, đầu tư và tài chính của người sử dụng trong kỳ báo cáo. ( bởi giá trị thuần của 3 chuyển động trên cùng lại).

- tiền và tương tự tiền thời điểm đầu kỳ - Cash and cash equivalents at beginning of the fiananial period

Là số sư của tiền và tương đương tiền đầu kỳ report bao tất cả tiền mặt, tiền gởi ngân hàng, tiền đang đưa và số dư các khoản tương tự tiền.

- Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá ăn năn đoái quy đổi ngoại tệ - Effect of changes in exchange rates

Dựa vào tổng thể chênh lệch tỷ giá hối hận đoái do review lại số dư cuối kỳ của tiền và các khoản tương đương tiền bằng ngoại tệ tại thời điểm vào cuối kỳ báo cáo.

- tiền và tương đương tiền vào cuối kỳ - Cash & cash equivalents at kết thúc of the period

Chỉ tiêu này được tính bằng tổng cộng của chi phí “Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ”, tiền thời điểm đầu kỳ và ảnh hưởng thay thay đổi giá hối đoái.

Trên đó là vài nét cơ phiên bản về bảng report lưu chuyển khoản tệ và cách báo cáo theo phương thức trực tiếp. Phần sau bản thân se reviews kĩ rộng về cấu tạo cũng như phương pháp lập báo cáo này theo cách thức trưc tiếp.

Tổng hòa hợp và tham khảo giáo trình "Kế toán cai quản trị" -PGS.TS Nguyễn Ngọc quang quẻ - NXB Đại học kinh tế tài chính Quốc dân (2014)

Bài viết liên quan