Phật thuyết kinh a di đà

Share:

*

*
*
Kệ Khai Kinh
Phật Pháp rộng lớn sâu rất nhiệm mầuTrăm ngàn muôn kiếp khó khăn tìm cầuCon nay nghe thấy chăm trì tụngNguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm mầuNam mô Liên Trì Hải Hội Phật nhân tình Tát (3 lần)Như vậy tôi nghe: Một thuở nọ, Phật nghỉ ngơi nước Xá Vệ, vườn cửa Kỳ Thọ cấp Cô Độc, cùng rất đại Tỳ-kheo một nghìn nhị trăm năm mươi vị cùng ở chung, hầu như là bậc đại A La Hán, mọi bạn đều biết đến.Đó là Trưởng lão Xá-lợi-phất, Ma-ha Mục-kiền-liên, Ma-ha-Ca-diếp, Ma-ha Ca-chiên-diên, Ma-ha Câu-hy-la, Ly-bà-đa, Châu-lợi-bàn-đà-dà, Nan-đà, A Nan-đà, La-hầu-la, Kiều-phạm-ba-đề, Tân-đầu-Lô phả-la-đọa, Ca-lưu-đà-ni, Ma-ha Kiếp-tân-na, Bạc-câu-la, A-nậu-lâu-đà, và các vị đệ tử bự như vậy những nữa; cùng những vị Bồ-tát Ma-ha-tát như Văn-thù-sư-lợi Pháp vương tử, A-dật-đa Bồ-tát, Càn-đà-ha-đề Bồ-tát, thường Tinh Tấn người tình tát và các vị Bồ-tát to nhiều như vậy nữa; cùng với Thích Đề hoàn Nhơn..v..v..

Bạn đang đọc: Phật thuyết kinh a di đà

Vô lượng chư thiên đại chúng đồng câu hội.Bấy giờ ông phật bảo Trưởng lão Xá-lợi-phất: "Từ trên đây qua phương Tây bí quyết mười vạn ức cõi Phật, gồm một thế giới tên là cực Lạc, nước ấy tất cả Phật hiệu là A Di Đà hiện giờ đang thuyết pháp ở đó.Này Xá-lợi-phất! vày sao gọi nước tê tên là rất Lạc?Vì bọn chúng sanh của nước ấy không có các khổ não, chỉ hưởng những điều vui, cho nên người ta gọi là rất Lạc.Lại này Xá-lợi-phất! Cõi nước cực Lạc có bảy lớp lan thuẩn, bảy lớp lưới giăng, bảy lớp mặt hàng cây đều bởi bốn trang bị báu vây quanh gần cạnh vòng, vì thế nước ấy thương hiệu là rất Lạc.Lại này Xá-lợi-phất! Cõi nước cực Lạc tất cả ao bảy báu, nước tám công đức tràn đầy trong đó. Đáy ao toàn trải cát bằng vàng. Thềm đường tứ phía vì chưng vàng, bạc, giữ ly, trộn lê hợp thành. Bên trên có lầu tất cả các, cũng cần sử dụng đủ các loại vàng, bạc, lưu lại ly, trộn lê, xa cừ, xích châu, mã não nhằm trang sức.Hoa sen trong ao to như bánh xe, blue color có ánh sáng xanh, màu xoàn có tia nắng vàng, màu đỏ có tia nắng đỏ, white color có ánh sánh trắng, thơm ngát vi diệu.Này Xá-lợi-phất, cõi nước cực Lạc thành tích công đức chỉnh tề như thế!Lại này Xá-lợi-phất, cõi nước Phật kia, thường xuyên trổi nhạc trời, rubi ròng làm đất, hôm sớm sáu thời, mưa hoa Mạn-đà-la cõi trời. Bọn chúng sanh sinh sống cõi ấy, cứ hằng ngày sớm, hay sử dụng đãy y, đựng những hoa đẹp, lấy cúng dường mười vạn ức Phật sinh sống phương khác, vừa mang đến giờ ăn, về bên nước mình, nạp năng lượng cơm, tởm hành.Này Xá-lợi-phất, cõi nước rất Lạc thành tích công đức chỉnh tề như thế! Lại này nữa Xá-lợi-phất, cõi nước kia thường có những loài chim mầu sắc đẹp kỳ diệu, như Bạch Hạc, Khổng Tước, Anh Võ, Xá-lợi, Ca-lăng-tần-già, cộng Mạng. Số đông thứ chim này, hôm mai sáu thời, hót thông báo hòa nhã, giờ đồng hồ ấy diễn xướng năm căn, năm lực, bảy Bồ-đề phần, tám thánh đạo phần. Các pháp như vậy ấy, chúng sanh sống nước cơ nghe âm nhạc này rồi, thảy những niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng! Này Xá-lợi-phất, ông chớ cho rằng chim này thiệt là vì tội báo sanh ra. Vì sao thế? do cõi nước của Phật kia không có ba ác đạo. Này Xá-lợi-phất, cõi nước của Phật tê còn không có tên của ác đạo, huống chi lại sở hữu thật. Những thứ chim ấy đều là do Phật A Di Đà hy vọng cho tiếng Pháp âm truyền khắp mà biến hóa ra như thế.Này Xá-lợi-phất, cõi nước Phật kia, gió nhẹ lay động những hàng cây báu và các lưới báu, vạc ra music vi diệu, y như trăm nghìn thứ music đồng trỗi một lượt. Ai nghe giờ đồng hồ này rồi, tự nhiên đều sanh trung tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Này Xá-lợi-phất, cõi nước Phật kia thành tựu công đức chỉnh tề như thế.Này Xá-lợi-phất, ý ông nghĩ sao? vì sao Đức Phật kia mang tên là A Di Đà? Này Xá-lợi-phất, Đức Phật kia có ánh nắng vô lượng, chiếu xuyên suốt mười phương cõi nước không xẩy ra chướng ngại, mang đến nên có tên là A Di Đà. Lại này Xá-lợi-phất, mạng sống của Phật kia cùng nhân dân của Ngài, vô lượng vô bờ a-tăng-kỳ kiếp, mang lại nên có tên là A Di Đà. Này Xá-lợi-phất, Phật A Di Đà thành Phật đến hiện nay đã mười kiếp. Lại này Xá-lợi-phất, Đức Phật kia tất cả vô lượng vô biên chúng đệ tử Thanh Văn rất nhiều là bực đại A-la-hán, không thể tính đếm cơ mà biết được, các chúng Bồ-tát cũng nhiều như thế.Này Xá-lợi-phất, cõi nước Phật kia thành công công đức trang nghiêm như thế! Lại này Xá-lợi-phất, cõi nước rất Lạc, bọn chúng sanh sinh về đông đảo là bực A-bệ-bạt-trí. Trong đó có tương đối nhiều vị tuyệt nhất sanh bổ xứ. Số đó nhiều đến nỗi quan yếu tính đếm mà biết được, chỉ tất cả dùng số vô lượng vô hạn a-tăng-kỳ để nói. Này Xá-lợi-phất, chúng sanh nghe được hầu hết điều này, phải yêu cầu phát nguyện, nguyện sinh về nước kia.

Xem thêm: Cách Làm Lồng Đèn Trung Thu Bằng Ống Lon Đẹp Nhất, Lồng Đèn Ống Lon, Đèn Trung Thu 2021, Bình Điện

Lý do thế? vì được ở cùng một nơi với các bậc Thượng thiện nhơn. Này Xá-lợi-phất, ko nên nhận định rằng có chút ít nhơn duyên phước đức căn lành nhưng được sinh về nước tê đâu.Này Xá-lợi-phất, nếu bao gồm hàng thiện phái nam thiện cô bé nào nghe nói tới Phật A Di Đà rồi chấp trì thương hiệu Ngài, hoặc một ngày, nhì ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bẩy ngày, nhất trọng điểm bất loạn. Bạn ấy khi lâm chung thấy Phật A Di Đà cùng những Thánh chúng hiện ra trước mặt. Lúc chết bạn ấy vai trung phong không điên đảo, ngay thức thì được vãng sinh về trái đất Cực Lạc của Phật A Di Đà. Này Xá-lợi-phất. Ta thấy đa số điều lợi ấy nên mới nói như vậy. Nếu gồm chúng sinh làm sao nghe ta nói đây, phải bắt buộc phát nguyện sinh về nước kia.Này Xá-lợi-phất, như ta bây giờ ngợi khen tiện ích về công đức bắt buộc nghĩ bàn của Phật A Di Đà. Ở phương Đông cũng có thể có Phật A Súc Bệ, Phật Tu Di Tướng, Phật Đại Tu Di, Phật Tu Di Quang, Phật Diệu Âm. Hệt như vậy hằng hà sa số chư Phật, mỗi vị số đông ở cõi nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng lâu năm trùm mọi cả tam thiên đại thiên cố gắng giới, nói lời thành thật như vầy: bọn chúng sanh những ngươi phải yêu cầu tin vào công đức khen ngợi cấp thiết nghĩ bàn cùng "Kinh được toàn bộ chư Phật hộ niệm" này.Này Xá-lợi-phất, ở thế giới phương Nam gồm Phật Nhật Nguyệt Đăng, Phật Danh Văn Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tu Di Đăng, Phật Vô Lượng Tinh Tấn. Hệt như vậy hằng hà sa số chư Phật, mỗi vị mọi ở cõi nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm mọi cả tam thiên đại thiên chũm giới, nói lời thành thật như vầy: chúng sanh các ngươi bắt buộc tin vào công đức khen ngợi cần thiết nghĩ bàn cùng "Kinh được toàn bộ chư Phật hộ niệm" này.Này Xá-lợi-phất, ở trái đất phương Tây có Phật Vô Lượng Thọ, Phật Vô Lượng Tướng, Phật Đại Quang, Phật Đại Minh, Phật Bảo Tướng, Phật Tịnh Quang. Y hệt như vậy hằng hà sa số chư Phật, từng vị hầu hết ở cõi nước của mình, hiển thị tướng lưỡi rộng nhiều năm trùm mọi cả tam thiên đại thiên cố gắng giới, nói lời thành thật như vầy: bọn chúng sanh những ngươi đề nghị tin vào công đức khen ngợi không thể nghĩ bàn với "Kinh được toàn bộ chư Phật hộ niệm" này.Này Xá-lợi-phất, ở trái đất phương Bắc bao gồm Phật Diệm Kiên, Phật về tối Thắng Âm, Phật Nan Trở, Phật Nhật Sanh, Phật Võng Minh. Hệt như vậy hằng hà sa số chư Phật, mỗi vị phần đa ở cõi nước của mình, chỉ ra tướng lưỡi rộng lâu năm trùm mọi cả tam thiên đại thiên vắt giới, nói lời thành thật như vầy: chúng sanh những ngươi bắt buộc tin vào công đức khen ngợi quan yếu nghĩ bàn và "Kinh được tất cả chư Phật hộ niệm" này.Này Xá-lợi-phất, thế giới phương Dưới gồm Phật Sư Tử, Phật Danh Văn, Phật Danh Quang, Phật Đạt Ma, Phật Pháp Tràng, Phật Trì Pháp. Giống hệt như vậy hằng hà sa số chư Phật, mỗi vị phần nhiều ở cõi nước của mình, chỉ ra tướng lưỡi rộng lâu năm trùm mọi cả tam thiên đại thiên nắm giới, nói lời thật thà như vầy: chúng sanh các ngươi đề xuất tin vào công đức khen ngợi thiết yếu nghĩ bàn, cùng "Kinh được tất cả chư Phật hộ niệm" này.Này Xá-lợi-phất, ở trái đất phương Trên có Phật Phạm Âm, Phật Tú Vương, Phật hương Thượng, Phật hương thơm Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tạp sắc đẹp Bảo Hoa Nghiêm Thân, Phật Ta La lâu Vương, Phật Bảo Hoa Đức, Phật Kiến duy nhất Thiết Nghĩa, Phật Tu Di Sơn. Giống như vậy hằng hà sa số chư Phật, mỗi vị phần đa ở cõi nước của mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm mọi cả tam thiên đại thiên cố kỉnh giới, nói lời trung thực như vầy: bọn chúng sanh những ngươi nên tin vào công đức khen ngợi tất yêu nghĩ bàn, với "Kinh được toàn bộ chư Phật hộ niệm" này.Này Xá-lợi-phất, ý của ông nghĩ về sao? tại sao gọi là "Kinh được tất cả chư Phật hộ niệm"? Này Xá-lợi-phất, nếu có kẻ thiện nam người thiện thanh nữ nào nghe gớm này nhưng thọ trì, cùng nghe được danh hiệu của chư Phật, thì các thiện nam giới thiện đàn bà ấy rất nhiều được toàn bộ chư Phật hộ niệm cho và những được ko thối chuyển địa điểm đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Vì vậy này Xá-lợi-phất, những ông hãy buộc phải tin dìm lời ta với lời chư Phật nói.Này Xá-lợi-phất, nếu như có người đã phân phát nguyện, đang phát nguyện, đang phát nguyện muốn sanh về nước của Phật A Di Đà thì những người này đều được không thối chuyển chỗ đạo Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Ở nước Phật kia, những người này hoặc đã sanh, hoặc đang sanh về, hoặc đang sanh. Vì vậy này Xá-lợi-phất, các thiện phái nam tử thiện thiếu phụ nhân, ví như ai có tín nhiệm hãy bắt buộc phát nguyện sanh về cõi nước kia.Này Xá-lợi-phất, như ta từ bây giờ khen ngợi công đức cần thiết nghĩ bàn của chư Phật, những Đức Phật cơ cũng ngợi khen công đức tất yêu nghĩ bàn của ta cùng nói như thế nầy: Đức Phật ưa thích Ca Mâu Ni đã làm được những bài toán rất khó làm với ít có; ở trong cõi vn Bà, vào đời ác năm trược: Kiếp trược, kiến trược, Phiền óc trược, chúng sanh trược, Mạng trược được quả A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. Ngài giảng cho các chúng sanh nghe pháp toàn bộ thế gian nặng nề tin này.Này Xá-lợi-phất, nên biết ta làm việc đời ác năm trược thao tác khó làm cho này, được quả A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, nói cho toàn bộ thế gian pháp khó tin này, thiệt là vô cùng khó!Phật nói tởm này rồi, ngài Xá-lợi-phất và những Tỳ-kheo, toàn bộ người, trời, A-tu-la... ở trần thế nghePhật nói rồi đều hoan hỉ tin nhận, lễ Phật nhưng lui ra.Chấm xong xuôi Kinh Phật Thuyết A Di ĐàChú Trừ toàn bộ Nghiệp Chướng Vãng sinh Tịnh Độ:
Nam mô a di đa bà dạĐa tha dà đa dạĐa địa dạ thaA di rị đô bà tìA di rị nhiều tất đam bà tìA di rị đa tì ca lan đếA di rị nhiều tì ca lan đaDà di nị dà dà naChỉ nhiều ca lệTa bà ha (3 lần)Kệ Tán Phật A Di ĐàA Di Đà Phật thân nhan sắc vàng,Tướng tốt bùng cháy hào quang sáng ngời,Mày trắng tỏa, Tu Di uyển chuyển,Mắt vào ngần, bốn hải dương long lanh,Ánh hào quang đãng hóa vô số Phật,Vô số nhân tình Tát hiện tại ở trong,Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh,Chín phẩm sen vàng lên giải thoát.Nam tế bào Tây Phương rất Lạc trái đất Đại từ bỏ Đại Bi A Di Đà Phật (3 lần)Nam mô A Di Đà Phật (niệm liên tục)

Bài viết liên quan