Phật thuyết a di đà kinh

*
 
PHẬT THUYẾT khiếp A DI ĐÀ

Như thị bổ văn: duy nhất thời, Phật trên Xá-vệ quốc, Kỳ thọ cấp cho Cô Độc viên, dữ đại tỳ-kheo tăng, thiên nhị bá ngũ thập nhân câu. Giai thị đại A-la-hán, chúng sở tri thức: Trưởng lão Xá-lợi-phất, Ma-ha Mục-kiền-liên, Ma-ha Ca-diếp, Ma-ha Ca-chiên-diên, Ma-ha Câu-hy-la, Ly-bà-đa, Châu-lỵ-bàn-đà-già, Nan-đà, A-nan-đà, La-hầu-la, Kiều-phạm-ba-đề, Tân-đầu-lô-phả-la-đọa, Ca-lưu-đà-di, Ma-ha Kiếp-tân-na, Bạc-câu-la, A-nậu-lâu-đà. Như thị đẳng chư đại đệ tử.

Bạn đang xem: Phật thuyết a di đà kinh

Tinh chư người tình Tát Ma-ha-tát: Văn-thù-sư-lỵ Pháp vương vãi tử, A-dật-đa người tình Tát, Càn-đà-ha-đề bồ Tát, hay Tinh Tấn người thương Tát, dữ như thị đẳng chư đại bồ Tát, cập Thích-đề-hoàn-nhân đẳng, vô lượng chư thiên đại bọn chúng câu.Nhĩ thời, Phật cáo Trưởng lão Xá-lợi-phất: Tùng thị Tây phương quá thập vạn ức Phật độ, hữu quả đât danh viết rất Lạc. Kỳ độ hữu Phật, hiệu A-di-đà, kim bây giờ thuyết pháp.Xá-lợi-phất! Bỉ độ hà thế danh vi cực Lạc? Kỳ quốc bọn chúng sanh, vô hữu chúng khổ, đản lâu chư lạc, vậy danh cực Lạc.

Hựu Xá-lợi-phất! rất Lạc quốc độ, thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng, thất trùng mặt hàng thọ, giai thị tứ bảo châu táp vi nhiễu. Thị cố gắng bỉ quốc danh vi cực Lạc.

Hựu Xá-lợi-phất! rất Lạc quốc độ, hữu thất bảo trì, chén công đức thủy, sung mãn kỳ trung. Trì để thuần dĩ kim sa ba địa. Tứ biên giai đạo, kim, ngân lưu ly, trộn lê, hiệp thành. Thượng hữu thọ các, diệc dĩ kim, ngân, lưu lại ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não, nhi nghiêm sức chi.

Trì trung liên hoa đại như xa luân, thanh nhan sắc thanh quang, huỳnh nhan sắc huỳnh quang, xích nhan sắc xích quang, bạch sắc đẹp bạch quang, vi diệu hương khiết.

Xá-lợi-phất! rất Lạc quốc độ chiến thắng như thị công đức trang nghiêm.Hựu Xá-lợi-phất! Bỉ Phật quốc độ thường tác thiên nhạc, huỳnh kim vi địa, trú dạ lục thời vũ thiên Mạn-đà-la hoa. Kỳ độ bọn chúng sanh, hay dĩ thanh đán, những dĩ y kích, thạnh chúng diệu hoa, cúng nhường tha phương thập vạn ức Phật. Tức dĩ thực thời trả đáo bổn quốc, phạn thực khiếp hành.

Xá-lợi-phất! cực Lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm.Phục thứ, Xá-lợi-phất! Bỉ quốc hay hữu chủng chủng kỳ diệu tạp sắc chi điểu: bạch hạc, khổng tước, anh vũ, xá-lỵ, ca-lăng-tần-già, cọng mạng đưa ra điểu.

Thị chư chúng điểu trú dạ lục thời xuất hòa nhã âm. Kỳ âm diễn xướng Ngũ căn, Ngũ lực, Thất bồ-đề phần, chén bát thánh đạo phần, như thị đẳng pháp. Kỳ độ bọn chúng sanh văn thị âm dĩ, giai tất niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng

Xá-lợi-phất! Nhữ vật dụng vị thử điểu thiệt thị tội báo sở sanh. Bởi vì giả hà? Bỉ Phật quốc độ vô tam ác đạo.Xá-lợi-phất! Kỳ Phật quốc độ thượng vô ác đạo bỏ ra danh, hà huống hữu thật? Thị chư chúng điểu giai thị A-di-đà Phật dục linh pháp âm tuyên lưu, chuyển đổi sở tác. Xá-lợi-phất! Bỉ Phật quốc độ vi phong xuy cồn chư bảo sản phẩm thọ, cập bảo la võng, xuất vi diệu âm, thí như bá thiên chủng nhạc mặt khác câu tác. Văn thị âm giả, thoải mái và tự nhiên giai sanh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng bỏ ra tâm.

Xá-lợi-phất! cực Lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm.

Xá-lợi-phất! Ư nhữ ý vân hà? Bỉ Phật hà núm hiệu A-di-đà?

Xá-lợi-phất! Bỉ Phật quang-minh vô lượng, chiếu thập phương quốc, vô sở chướng ngại. Thị ráng hiệu vi A-di-đà.Hựu Xá-lợi-phất! Bỉ Phật thọ mạng cập kỳ nhân dân,vô lượng vô biên a-tăng-kỳ kiếp. Rứa danh A-di-đà.

Xá-lợi-phất! A-di-đà Phật thành Phật dĩ lai, ư kim thập kiếp.

Hựu Xá-lợi-phất! Bỉ Phật hữu vô lượng vô bờ thanh văn đệ tử, giai A-la-hán, phi thị toán số bỏ ra sở năng tri. Chư người thương Tát bọn chúng diệc phục như thị.

Xá-lợi-phất! Bỉ Phật quốc độ chiến thắng như thị công đức trang nghiêm.

Hựu Xá-lợi-phất! rất Lạc quốc độ, bọn chúng sanh sanh giả, giai thị A-bệ-bạc trí. Kỳ trung nhiều hữu độc nhất vô nhị sanh xẻ xứ. Kỳ số thậm đa, phi thị toán số, sở năng tri chi, đản khả dĩ vô lượng vô hạn a-tăng-kỳ thuyết.

Xem thêm: Lịch Thi Đấu Của U23 Việt Nam Tại Vòng Loại U23 Châu Á 2022 Của U23 Việt Nam

Xá-lợi-phất! chúng sanh văn giả, ưng đương phạt nguyện, nguyện sanh bỉ quốc. Tại vì giả hà? Đắc dữ như thị chư thượng thiện nhân câu hội duy nhất xứ. Xá-lợi-phất! Bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức nhân duyên, đắc sinh bỉ quốc.

Xá-lợi-phất! Nhược hữu thiện nam giới tử, thiện thiếu nữ nhân văn thuyết A-di-đà Phật, chấp trì danh hiệu, nhược tuyệt nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn. Kỳ nhân lâm mạng tầm thường thời, A-di-đà Phật dữ chư thánh chúng bây giờ kỳ tiền. Thị nhân chung thời, chổ chính giữa bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A-di-đà Phật rất Lạc quốc độ.

Xá-lợi-phất! vấp ngã kiến thị lợi cầm cố thuyết demo ngôn. Nhược hữu chúng sanh văn thị thuyết giả, ưng đương phân phát nguyện sinh bỉ quốc độ.

Xá-lợi-phất! Như vấp ngã kim mang tán thán A-di-đà Phật, bất khả tư nghị công đức chi lợi.

Đông phương diệc hữu A-súc-bệ Phật, Tu-di tướng mạo Phật, Đại Tu-di Phật, Tu-di quang Phật, Diệu Âm Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, những ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng, vươn lên là phú tam thiên đại thiên ráng giới, thuyết thật thà ngôn: Nhữ đẳng bọn chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả bốn nghị công đức tuyệt nhất thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.

Xá-lợi-phất! phái nam phương trái đất hữu Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu-di-Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng, trở nên phú tam thiên đại thiên núm giới, thuyết trung thực ngôn: Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả bốn nghị công đức duy nhất thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.

Xá-lợi-phất! Tây phương gắng giới, hữu Vô Lượng thọ Phật, Vô Lượng tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại quang đãng Phật, Đại Minh Phật, Bảo tướng tá Phật, Tịnh quang quẻ Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, những ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng, đổi mới phú tam thiên đại thiên cầm giới, thuyết thật thà ngôn:

Nhữ đẳng bọn chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả bốn nghị công đức tuyệt nhất thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.

Xá-lợi-phất! Bắc phương nuốm giới, hữu Diệm Kiên Phật, tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhật sanh Phật, Võng Minh Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, những ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng, đổi mới phú tam thiên đại thiên nuốm giới, thuyết thành thật ngôn: Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.

Xá-lợi-phất! Hạ phương nắm giới, hữu Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh quang quẻ Phật, Đạt-ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, những ư kỳ quốc, xuất trung tâm vui chơi quảng trường thiệt tướng, phát triển thành phú tam thiên đại thiên cụ giới, thuyết thành thật ngôn: Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả bốn nghị công đức độc nhất vô nhị thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.

Xá-lợi-phất Thượng phương trái đất hữu Phạm Âm Phật, Tú vương vãi Phật, hương Thượng Phật, mùi hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp sắc đẹp Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta-la thọ Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến độc nhất vô nhị Thiết Nghĩa Phật, Như Tu-di đánh Phật, như thị đẳng Hằng hà sa số chư Phật, những ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến hóa phú tam thiên đại thiên cụ giới, thuyết thành thật ngôn:

Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả bốn nghị công đức duy nhất thiết chư Phật sở hộ niệm Kinh.

Xá-lợi-phất! Ư nhữ ý vân hà? Hà cụ danh vi: độc nhất vô nhị thiết chư Phật sở hộ niệm kinh?

Xá-lợi-phất! Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ giới nhân, văn thị gớm thọ trì giả, cập văn chư Phật danh giả, thị chư thiện phái mạnh tử, thiện bạn nữ nhân, giai vi độc nhất thiết chư Phật đưa ra sở hộ niệm, giai đắc bất thối đưa ư A-nậu-đa-la-tam-miệu Tam-bồ-đề. Thị cầm cố Xá-lợi-phất! Nhữ đẳng giai đương tín thọ bổ ngữ, cập chư Phật sở thuyết.

Xá-lợi-phất! Nhược hữu nhân dĩ vạc nguyện, kim vạc nguyện, đương phạt nguyện, dục sinh A-di-đa Phật quốc giả, thị chư nhân đẳng, giai đắc bất thối đưa ư A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, ư bỉ quốc độ nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh.

Thị cố kỉnh Xá-lợi-phất! Chư thiện nam tử, thiện người vợ nhân, nhược hữu tín giả, ưng đương vạc nguyện sanh bỉ quốc độ.Xá-lợi-phất! Như bửa kim trả xưng tán chư Phật bất khả tư nghị công đức, bỉ chư Phật đẳng diệc xưng tán xẻ bất khả tư nghị công đức, nhi tác thị ngôn: “Thích-ca Mâu-ni Phật năng vi thậm nan hy hữu chi sự, năng ư Ta-bà quốc độ ngũ trược ác thế: kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, bọn chúng sanh trược, mạng trược trung, đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, vị chư bọn chúng sanh thuyết thị độc nhất vô nhị thiết thế gian khổ tín bỏ ra pháp.”

Xá-lợi-phất! Đương tri bổ ư ngũ trược ác thế, hành demo nan sự, đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, vị tuyệt nhất thiết thế gian thuyết test nan tín chi pháp, thị vi thậm nan!

Phật thuyết demo thử gớm dĩ, Xá-lợi-phất cập chư tỳ-kheo, độc nhất thiết cầm gian, thiên nhân, a-tu-la đẳng, văn Phật sở thuyết, hoan hỷ tín thọ, tác lễ nhi khứ.