DORAEMON NÓI BẰNG TIẾNG VIỆT

Share:

Hướng dẫn Viết đoạn văn về phim Doraemon bằng tiếng anh ngắn gọn nhất. Tổng hợp các đoạn văn về phim Doraemon bằng tiếng anh hay nhất

Viết đoạn văn về phim Doraemon bằng tiếng anh ngắn - Mẫu số 1

I have grown up with Doraemon since I was young. Doreamon, a comic book, was written by Fujiki Fujio. It is a cartoon and it is converted from comic book of the same name to movie. The movie has a lot of characters, but the main character is Doraemon. He is a robot cat from future- 22nd century. Doraemon helps Nobita, the clumsy boy, solve problems around his life. In addition, Doraemon and Nobita have some friends: Xeko, Chaien and Xuka. They discover the world together, so I see a beautiful friendship in the movie. The movie has been with my childhood and created beautiful memories.

Bạn đang đọc: Doraemon nói bằng tiếng việt

Dịch:

Từ khi còn nhỏ tôi đã lớn lên cùng với bộ phim Doraemon. Doraemon là bộ truyện tranh được sáng tác bởi tác giả Fujiki Fujio. Nó cũng là một bộ phim hoạt hình được chuyển tải từ bộ truyện tranh cùng tên. Bộ phim này có rất nhiều nhân vật, nhưng nhân vật chính là Doraemon. Anh ấy là một chú mèo máy đến từ tương lai – thế kỉ 22. Doraemon giúp đỡ Nobita, một cậu bé hậu đậu, giải quyết mọi vấn đề xung quanh cuộc sống anh ý. Thêm vào đó. Doraemon và Nobita có một vài người bạn là Xeko, Chaien và Xuka. Họ cùng nhau khám phá thế giới, vì vậy tôi có thể thấy tình bạn đẹp của họ trong bộ phim này. Bộ phim chính là tuổi thơ của tôi và nó đã tạo ra nhiều kỉ niệm đẹp.

Viết đoạn văn về phim Doraemon bằng tiếng anh ngắn - Mẫu số 2


Doraemon is one of my favorite comics, written by Fujiko Fujio. This is a famous comic book, adapted into many diferent kinds such as animated films, plays and short stories. The main character is Doraemon cats from the 22nd century to help Nobita, the lubberly boy. His duty is to help Nobia overcome troubles by using magical decorations. In addition, Doraemon and his team including Nobita, Xeko, Chaien and Xuka also join in the adventuous journey to the new land that is exciting and also dangerous. Through the pages, we see a beautiful and pure friendship. The first time I read Doraemon was in the second grade, since then, the book has been with my childhood, creating beautiful memories.

Dịch:

Doraemon là một trong những truyện tranh yêu thích của tôi, được viết bởi Fujiko Fujio. Đây là một cuốn truyện tranh nổi tiếng, được chuyển thể thành nhiều loại khác nhau như phim hoạt hình, chơi và truyện ngắn. Nhân vật chính là Doraemon Mèo từ thế kỷ 22 để giúp Nobita, cậu bé Lubberly. Nhiệm vụ của anh là giúp Nobia vượt qua những rắc rối bằng cách sử dụng đồ trang trí ma thuật. Ngoài ra, Doraemon và nhóm của ông bao gồm Nobita, Xeko, Chaien và Xuka cũng tham gia vào hành trình xúc hình đến vùng đất mới thú vị và cũng nguy hiểm. Qua các trang, chúng ta thấy một tình bạn đẹp và thuần khiết. Lần đầu tiên tôi đọc Doraemon đang ở lớp hai, kể từ đó, cuốn sách đã ở với thời thơ ấu của tôi, tạo ra những kỷ niệm đẹp.

Xem thêm: Giáo Dục Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh Tiểu Học Sinh Tiểu Học, Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh Tiểu Học

*

Viết đoạn văn về phim Doraemon bằng tiếng anh ngắn - Mẫu số 3

I have grown up with Doraemon since I was young. Doreamon, a comic book, was written by Fujiki Fujio. It is a cartoon and it is converted from comic book of the same name to movie. The movie has a lot of characters, but the main character is Doraemon. He is a robot cat from future- 22nd century. Doraemon helps Nobita, the clumsy boy, solve problems around his life. In addition, Doraemon and Nobita have some friends: Xeko, Chaien and Xuka. They discover the world together, so I see a beautiful friendship in the movie. The movie has been with my childhood and created beautiful memories.

Dịch:

Từ khi còn nhỏ tôi đã lớn lên cùng với bộ phim Doraemon. Doraemon là bộ truyện tranh được sáng tác bởi tác giả Fujiki Fujio. Nó cũng là một bộ phim hoạt hình được chuyển tải từ bộ truyện tranh cùng tên. Bộ phim này có rất nhiều nhân vật, nhưng nhân vật chính là Doraemon. Anh ấy là một chú mèo máy đến từ tương lai - thế kỉ 22. Doraemon giúp đỡ Nobita, một cậu bé hậu đậu, giải quyết mọi vấn đề xung quanh cuộc sống anh ý. Thêm vào đó. Doraemon và Nobita có một vài người bạn là Xeko, Chaien và Xuka. Họ cùng nhau khám phá thế giới, vì vậy tôi có thể thấy tình bạn đẹp của họ trong bộ phim này. Bộ phim chính là tuổi thơ của tôi và nó đã tạo ra nhiều kỉ niệm đẹp.

Viết đoạn văn về phim Doraemon bằng tiếng anh ngắn - Mẫu số 4: 

Tiếng Anh Of all the films I have seen Doraemon is the one I like best. Doraemon is a cartoon film. It is about a robotic cat named Doraemon, who travels back in time from the 22nd century to help a schoolboy, Nobita Nobi. It is made in Japan. The main characters are Doraemon, Nobita, Shizuka, Gian and Suneo. Doraemon is an intelligent robotic cat, Nobita is a clumsy student, Shizuka is a pretty girl, Sueno is a rich kid and Jaian is selfish and violent. The film has a happy ending. 

Dịch:

Trong tất cả những bộ phim tôi đã thấy Doraemon là người mà tôi thích nhất. Doraemon là một bộ phim hoạt hình. Đó là về một con mèo robot mang tên Doraemon, người đi trở lại trong thời gian từ thế kỷ 22 để giúp một cậu học sinh, Nobita Nobi. Nó được thực hiện tại Nhật Bản. Các nhân vật chính là Doraemon, Nobita, Shizuka. Doraemon là một con mèo robot intelligent, Nobita là một sinh viên vụng về, Shizuka là một cô gái xinh đẹp, Sueno là một đứa trẻ giàu có và Jaian là ích kỷ và bạo lực. Bộ phim có một kết thúc có hậu.

Bài viết liên quan